Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Изображението е твърде ярко. • Снимате обект при ярка светлина на тъмно място, като например, осветление на сцена. Настройте експонацията (стр. 37, 65). • Осветеността на екрана е твърде голяма. Регулирайте осветеността на LCD екрана (стр. 98). На изображението се появява прекомерна светлина. • Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник. Ъглите на изображението са твърде тъмни. • Ако използвате филтър или сенник, свалете филтъра/сенника и опитайте да снимате отново. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, фотоапаратът/ сенникът могат частично да попаднат в изображението. Оптическите възможности на някои обективи могат да причинят появяването на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Очите на обекта изглеждат червени. • Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 86). • Снимайте обекта от разстояние, което е по-близо от препоръчителното, като използвате светкавицата (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Осветете стаята и снимайте обекта. На екрана се появяват и се задържат точки. • Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 8). Изображението е замъглено. • Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме Ви да използвате функцията Super SteadyShot или статив. При тази ситуация можете да използвате светкавицата (стр. 14, t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Снимката на обекта е записана от много близко разстояние, като например при макро запис. Функцията Super SteadyShot може да не е напълно ефективна, когато обектът е твърде близо. В тези случаи изключете функцията Super SteadyShot и използвайте статив (стр. 14, t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Обектът се движи прекалено бързо. Изберете по-висока скорост на затвора или по-голяма ISO чувствителност (колкото по-голяма е ISO чувствителността, толкова по-малки са смущенията в снимката). Ev скалата b B мига във визьора. • Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата. 130

Извежда се грешка при настройката на баланса на белия цвят. • Балансът на белия цвят е извършен от твърде близко разстояние и с помощта на светкавицата. Или сте настроили баланса на белия цвят с помощта на обект с живи цветове. Уверете се, че сте оставили известно разстояние между фотоапарата и обекта, когато записвате и използвате светкавицата. Когато задавате настройка за баланса на белия цвят, използвайте бял обект (стр. 48). Преглед на изображения За противоречия в следните ситуации вижте “Компютри” (стр. 132). Изображението не може да бъде възпроизведено от фотоапарата. • Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите режима на възпроизвеждане (t ñòúïêà 6 â Ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)). • Името на папката/файла е било променено на Вашия компютър (стр. 113). • Възпроизвеждането на този фотоапарат на изображение, модифицирано с помощта на Вашия компютър или записано с друг фотоапарат, не е гарантирано. • Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 111). Изображенията не се извеждат на телевизионния екран • Проверете настройката за [Video Output], за да проверите дали изходният видео сигнал на Вашия фотоапарат е зададен в системата за цветна телевизия на Вашия телевизор (стр. 98). • Проверете дали връзката е извършена правилно (стр. 78) • Ако USB кабелът е свързан към фотоапарата, изключете USB кабела (стр. 111). Изтриване/Редактиране на изображения Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения. • Отменете защитата (стр. 89). • Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче и защитното капаче е зададено в положение LOCK. Задайте защитното капаче в позиция на разрешен запис (стр. 139). Изтрили сте изображение по грешка. • Веднъж след като сте изтрили файла, не можете да го възстановите. Препоръчваме Ви да зададете защита на изображението (стр. 89) или да използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, зададено в положение LOCK (стр. 139), за да предотвратите случайно изтриване на изображения. Отстраняване на проблеми Не можете да изведете знак за отпечатване • Не можете да поставяте знак за отпечатване (DPOF). (DPOF) на файлове с RAW данни. Не можете да изтривате папка в индексния екран за файлове. • След като сте извели папка от носителя за запис на компютър с операционна система Windows, възможно е да не успеете да изтриете папката. Изтрийте папката на компютъра. 131