Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Компютри Не

Компютри Не знаете дали операционната система на Вашия компютър е съвместима с Вашия фотоапарат. • Проверете “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 106 за Windows и “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 120 за Macintosh. Вашият компютър не разпознава фотоапарата. • • • • • • Включете фотоапарата (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Ако зарядът в батериите е недостатъчен, поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) или използвайте променливотоковия адаптер/ зарядно устройство (не е приложен в комплекта) (стр. 144). Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 108). Изключете USB кабела и отново го свържете здраво. Задайте [Transfer mode] в положение [Mass storage] (стр. 98). Изключете всички устройства от USB портовете с изключение на фотоапарата, клавиатурата и мишката. Свържете фотоапарата и компютъра директно без да използвате USB хъб или друго устройство (стр. 108). • Не можете да копирате изображения. • Свържете правилно фотоапарата с компютъра като използвате приложения USB кабел (стр. 108). • Следвайте процедурата по копирането за Вашата операционна система (стр. 108, 120). • Когато снимате, използвайки носител за запис, форматиран на компютър, възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютър. За снимане използвайте носител за запис, форматиран на Вашия фотоапарат (стр. 89). След като сте направили USB връзка, “Picture Motion Browser” не стартира автоматично. • Стартирайте “Media Check Tool” (стр. 115). • Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 107). Изображението не може да се възпроизведе на компютър. • Ако използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser”, щракнете върху иконката за помощ. • Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера. Не можете да отпечатате изображение • Проверете настройките на принтера. Изображения, копирани на компютър, не могат да бъдат прегледани на фотоапарата. • Копирайте ги в достъпна папка като например “100MSDCF” (стр. 112). • Работете правилно (стр. 113). 132

Picture Motion Browser Изображенията не се извеждат правилно. • Уверете се, че папката с изображенията е регистрирана във “Viewed folders”. Обновете базата данни, ако изображенията не се извеждат дори и папката да е регистрирана в „Viewed folders”(стр. 118). Не можете да откриете прехвърлените изображения. • Проверете в папката “My Pictures”. • Ако сте променили настройката по подразбиране обърнете се към “Промяна на “Folder to be imported”” на стр. 118 и проверете коя папка се използва за прехвърляне. Искате да промените “Folder to be imported”. • Влезте в екрана “Import Settings”, за да промените “Folder to be imported”. Можете да определите различна папка след като използвате “Picture Motion Browser”, за да я регистрирате във “Viewed folders” (стр. 118). Всички прехвърлени изображения се извеждат на календара с дата 1 януари. • Не сте настроили дата във фотоапарата. Задайте датата във фотоапарата (стр. 99, t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). “Memory Stick Duo” Не можете да поставите “Memory Stick Duo”. • Използвайте Memory Stick Duo адаптер за CF гнездо, след което го поставете (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Не можете да записвате на “Memory Stick Duo”. • Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, зададено в положение LOCK. Задайте защитното капаче в положение на разрешен запис (стр. 139). • “Memory Stick Duo” е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 88, t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Не можете да форматирате “Memory Stick Duo”. • Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, зададено в положение LOCK. Задайте защитното капаче в положение на разрешен запис (стр. 139). Отстраняване на проблеми Форматирали сте “Memory Stick Duo” по погрешка. • Всички изображения на “Memory Stick Duo” са изтрити при форматирането. Не можете да възстановите изображенията. Препоръчваме Ви да оставяте защитното капаче на “Memory Stick Duo” в положение LOCK, за да предотвратите случайно изтриване на изображенията (стр. 139). 133