Views
6 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

BULB снимане

BULB снимане (дълга експонация) Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът е отворен. Можете да записвате следи, оставени от фойерверки, и други светлини. Когато използвате функцията BULB, прикрепете статив към фотоапарата. Диск за избор на режим Контролен диск Бутон на затвора Бутон +/– (експонация) 1 Задайте диска за избор на режим в положение M. 2 Завъртете контролния диск наляво докато се изведе индикация [BULB]. 3 Натиснете и задръжте бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да изберете стойност на диафрагмата. 4 Прикрепете капачето за окуляра (стр. 41). 5 Докато трае записът, натиснете и задръжте бутона на затвора. • • • • Можете да записвате в режим на BULB експонация до около 4 часа с напълно зареден комплект батерии. След запис, намаляването на смущенията ще бъде извършено за същото време, за което е бил отворен затворът. Когато се изведе съобщение “Processing …”, Вие можете да извършвате запис. За да отмените тази функция, вижте стр. 85. Функцията Super SteadyShot автоматично се изключва. Колкото по-голяма е ISO чувствителността, и колкото по-дълго е времето за експониране, толкова повече са смущенията, които се появяват на екрана. За да намалите вибрацията на фотоапарата, препоръчваме Ви да свържете устройството за дистанционно управление (не е приложено в комплекта) (стр. 144). • 40

За да прикрепите капачето на окуляра Когато освободите затвора без да използвате визьора, като например при BULB експонация или при запис с таймера за автоматично включване, прикрепете капачето на окуляра, за да предотвратите попадането на светлина през визьора, която да се отрази на експонацията. 1 Внимателно извадете окуляра като леко го стиснете от двете страни. 2 Прикрепете капачето на окуляра над визьора. Капачето обикновено е прикрепено към дръжката. • Когато прикрепяте капачето на окуляра, възможно е сензорите под визьора да се включат в зависимост от ситуацията, и фокусът може да бъде регулиран или LCD екранът да започне да мига продължително. Ако зададете [Eye-Start AF] в положение [OFF], ще предотвратите този проблем (стр. 85). Използване на функциите за снимане 41