Views
3 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Важни

Важни предпазни мерки За Ваша защита, моля, прочетете изцяло тези инструкции за безопасност преди да започнете работа с устройството, запазете ръководството за бъдещи справки. Внимателно разгледайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции на устройството, или инструкциите, описаните в това ръководство, и ги спазвайте. Употреба Източници на захранване Този комплект трябва да бъде захранван само от източник, описан на етикета с маркировката. Ако не сте сигурни във вида на електрическото захранване във Вашия дом, консултирайте се с Вашия доставчик или с местната енергийна компания. За комплектите, разработени да работят със захранване от батерия или друг източник, вижте ръководството за експлоатация. Поляризация Този комплект може да има поляризиран щекер на захранващия кабел (щекер с два щифта, от които единият е по-широк). Щекерът влиза в контакта само по един начин. Това е мярка за безопасност. Ако не успеете да заредите щекера в контакта, опитайте да обърнете посоката му. Ако щекерът все още не може да бъде зареден, свържете се с електротехник, който да постави подходящ контакт. Не зареждайте щекера насила в контакта, защото можете да счупите щекера. Претоварване Внимавайте да не претоварите контакта, удължителя или разклонителя, защото това може да причини пожар или токов удар. Попадане на течност или твърд предмет в устройството Не поставяйте предмети в отворите на комплекта, защото могат да се докоснат до опасни точки с висок волтаж и да дадат на късо, което да причини пожар или токов удар. Внимавайте да не разлеете течност върху устройството. Допълнителни устройства Не използвайте допълнителни устройства, които не са препоръчани от производителя, защото това може да причини неизправност. Почистване Изключете комплекта от мрежата от 220 V преди да го почистите или полирате. Не използвайте течни или пръскащи почистващи препарати. Използвайте меко парче плат, леко навлажнено с вода, за да почистите външната повърхност на комплекта. Инсталация Вода и влага Не включвайте комплекта за захранване в близост до вода – например, близо до вана, мивка, пералня и в мокри помещения, както и близо до басейн и др. Защита на захранващия кабел Поставете захранващия кабел, така че да предотвратите стъпването по него, прегъването му от предмети, поставени върху него, като особено много внимавате за щекерите, разклонителите и точката, в която кабелът излиза от устройството. Аксесоари Не поставяйте комплекта на нестабилна повърхност, стойка, статив, скоба или маса. Устройството може да падне и да причини сериозни наранявания на деца или възрастни, както и да се повреди. Използвайте само количката, стойката, статива, скобата или масата, препоръчани от производителя. Вентилация Отворите в тялото на комплекта са за осигуряване на нужната вентилация. За да подсигурите работата си с устройството, и за да предотвратите прегряване, не покривайте и не блокирайте тези отвори. – Не покривайте отворите с плат или други материали. – Не блокирайте отворите като поставяте устройството върху легло, диван, килим или друга подобна повърхност. – Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове, освен ако не сте осигурили подходяща вентилация. – Не поставяйте комплекта близо до или върху радиатор, който излъчва топлина или на места изложени на пряка слънчева светлина. 4

Светкавици За допълнителна защита на този комплект по време на светкавична буря, или когато комплектът бъде оставен без наблюдение или без да бъде използван за дълъг период от време, изключете щекера от мрежата от 220 V, а също изключете и антената и кабелите от системата. Това ще предотврати повреда в комплекта вследствие на удар от светкавица или резки промени в захранването. Сервиз Повреди, които изискват намесата на квалифициран техник Изключете комплекта от мрежата от 220 V и се обърнете към квалифициран сервиз при следните условия: – Когато захранващият кабел или щекерът са повредени. – Ако върху комплекта бъде разлята течност, или ако в комплекта е попаднал твърд предмет. – Ако комплектът бъде изложен на дъжд или влага. – Ако комплектът е бил обект на силен удар като изпускане, или ако тялото е повредено. – Ако комплектът не работи нормално, когато следвате инструкциите в ръководството за експлоатация. Регулирайте само тези функции, които са описани в ръководството. Неправилните настройки на други функции могат да причинят повреда и често изискват продължителна работа в квалифициран сервиз, за да бъде възстановена нормалната работа на комплекта. – Когато при работата с комплекта забележите огромна промяна, това е индикация, че комплектът има нужда от сервизна намеса. Резервни части Когато се налага подмяна на части, уверете се, че техникът използва части препоръчани от производителя, които имат същите характеристики като оригиналните части. Неправилната подмяна може да причини пожар, токов удар и наранявания. Проверка на безопасността При приключване на всяка сервизна намеса или поправка, помолете техника да извърши рутинна проверка за безопасност (според инструкциите на производителя), за да потвърди, че комплектът е безопасен за работа. Поправка Не се опитвайте да поправите комплекта сами, защото, когато свалите защитните капаци, можете да бъдете изложени на опасен волтаж или на риск от наранявания. Обръщайте се само към квалифициран сервиз. 5