Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Меню за възпроизвеждане 1 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Изтриване Можете да изтриете ненужни изображения. MarkedImages All images (Всички изображения) Изтрива само избраните изображения. Следвайте процедурата по-долу. Изтрива всички изображения на носителя за запис. Следвайте процедурата по-долу. • След като веднъж изтриете изображение, Вие не можете да възстановите изображението. • Защитените изображения не могат да бъдат изтрити. • Използвайте бутона (Изтриване), за да изтриете бързо изображения кадър по кадър (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). • Можете едновременно да изтриете всички изображения в папката (стр. 73). За да изтриете избрани изображения 1 Изберете [MarkedImages] в [Delete]. 2 Изберете изображенията, които желаете да изтриете, като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете v. На избраното изображение се появява индикация . • За да отмените избора си, натиснете V. 3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2. 4 Натиснете централната част на контролния бутон. Извежда се съобщението “Delete marked images?” (“Изтрийте маркираните изображения?”). 5 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния бутон. Избраните изображения се изтриват и екранът се връща в режим на извеждане на менюто. За да изтриете всички изображения 1 Изберете [All images] в [Delete]. Извежда се съобщението “Delete all images on card?” (“Изтрийте всички съобщения на картата?”). 2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния бутон. Всички изображения се изтриват и екрана се връща в режим на извеждане на менюто. • Изтриването на множество изображения чрез избор на [All Images] може да отнеме много време. Препоръчително е да изтривате изображения на компютъра си или да форматирате носителя за запис на фотоапарата. 88

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Форматиране Форматира носителя за запис. • Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни на носителя за запис, включително защитените изображения. 1 Изберете [Enter] в [Format] Извежда се съобщението “All data will be deleted. Format?” (“Всички данни ще бъдат изтрити. Форматирайте?”). 2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния бутон. Форматирането е завършено. • По време на форматиране лампичката за достъпа свети. Не вадете носителя за запис докато лампичката свети. • Форматирането може да отнеме няколко минути, в зависимост от носителя за запис. • Форматирайте носителя за запис като използвате фотоапарата. Ако форматирате носителя за запис с помощта на компютър, носителят за запис може да се окаже неизползваем с фотоапарата, в зависимост от използвания формат. Protect Защитава изображения от случайно изтриване MarkedImages All images (Всички изображения) Cancel all (Отмяна на всички) Защитава само избраните изображения. Следвайте процедурата по-долу. Защитава всички изображения на носителя за запис. Отменя защитата на всички изображения на носителя за запис. Меню за възпроизвеждане За да защитите избрани изображения 1 Изберете [MarkedImages] в [ Protect]. 2 Изберете изображения, които желаете да защитите като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете v. На избраното изображение се появява индикацията . • За да отмените избора, натиснете V. 3 За да защитите други изображения, повторете стъпка 2. 4 Натиснете централната част на контролния бутон. Изображението е защитено и екранът се връща в режим на извеждане на менюто. 89