Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Меню с

Меню с настройки 1 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Осветеност на LCD Можете да регулирате осветеността на LCD екрана. 1 Изберете [Enter] в [LCDbrightness]. 2 Регулирайте осветеността като използвате b/B на контролния бутон или като използвате контролния диск, след това натиснете централната част на контролния бутон. Режим на прехвърляне Избира USB режим, който можете да използвате, когато свързвате фотоапарата с компютър и др., като използвате USB кабел. Mass Storage PTP Използва се за прехвърляне на изображения на компютър. Фотоапаратът се разпознава като USB mass storage устройство. Отпечатва изображения като използвате PictBridge-съвместим принтер или копира изображения на PTP (Picture Transfer Protocol)- съвместими устройства. • За подробности относно отпечатването, с помощта на PictBridgeсъвместим принтер вижте стр. 123. Видео изход Задава изходен видео сигнал в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното видео оборудване. Различните държави и региони използват различна система за цветна телевизия. Ако желаете да прегледате изображенията на телевизионния екран, проверете стр. 79 за системите за цветна телевизия в държавата или областта, в която използвате фотоапарата. NTSC PAL Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ, Япония). Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например Европа). 98

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Аудио сигнали По време на обратно броене на таймера за самостоятелно включване и др., избира звук, който се чува, когато затворът е заключен. On Off Включва звука. Изключва звука. Език Избира езика за извеждане на опциите в менюто, предупрежденията и съобщенията. 1 Изберете [ Language], след това натиснете B на контролния бутон. 2 Изберете желания език като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. Настройка на дата/час Задава датата и часа Изберете [Enter] в [Date/Time set]. След това извършете процедурата обяснена в “Сверяване на часовника” (t ñòúïêà 3 â Ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Меню с настройки 99