Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniul de reglaje 2

Meniul de reglaje 2 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . File # memory – Metoda de numerotare a fiºierelor Stabileºte metoda utilizatã pentru atribuirea de numere imaginilor. On Off Sunt atribuite numere succesive fiºierelor, chiar dacã directorul de înregistrare sau suportul de înregistrare este schimbat, sau dacã sunt ºterse toate imaginile. Numerotarea fiºierelor începe de la 0001de fiecare datã când este schimbat directorul sau când este modificatã data înregistrãrii în cazul folosirii directoarelor clasificate dupã datã. Când directorul de înregistrare conþine un fiºier, va fi atribuit un numãr mai mare cu o unitate decât cel mai mare numãr deja alocat. Reset (Iniþializare) Iniþializeazã numãrãtoarea fiºierelor. Numãrul revine la “0001”. Dacã directorul de înregistrare conþine un fiºier, va fi alocat un numãr mai mare cu o unitate mai mare decât cel mai mare numãr existent. Selectaþi [Enter] în [Reset]. Folder name – Denumirea directorului Denumirea standard a unui director (100MSDCF etc.) poate fi întocmit cu o denumire de tip datã pentru a permite clasificarea directoarelor dupã datã, în vederea stocãrii ºi redãrii ulterioare. Std. form (denumire standard) Selecteazã forma standard pentru denumirea unui director. Date form (denumire tip datã) Selecteazã tipul datã pentru denumirea directorului. Va fi creat în mod automat un nou director de fiecare datã când este modificatã data înregistrãrii. • Directoarele ºi imaginile stocate în directoare cu denumire standard îºi vor pãstra denumirile. • Dacã este selectatã varianta [Date form], denumirea directorului va fi în mod automat afiºatã dupã cum urmeazã. Exemplu : A : Denumirea directorului. B : Y (ultimele douã cifre ale anului / luna / ziua) 100

Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 80 Select folder – Selectarea directorului Când este selectatã forma standard de denumire a unui director ºi existã douã sau mai multe directoare, puteþi selecta directorul de înregistrare care sã fie utilizat pentru înregistrarea imaginilor. 1 Selectaþi [Select folder], apoi apãsaþi B de la butonul de comandã. 2 Stabiliþi directorul dorit cu ajutorul v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi centrul acestuia. • Nu puteþi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Date form]. New folder (Director nou) Este creat un director nou pe suportul media pentru înregistrarea imaginilor. Noului director îi este atribuit un numãr mai mare cu o unitate decât cel mai mare numãr existent ºi acesta devine directorul curent de înregistrare. 101