Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Imaginea este prea

Imaginea este prea luminoasã. • Fotografiaþi un subiect luminat de o sursã concentratã de luminã, aflat într-un spaþiu întunecat cum ar fi o scenã. Reglaþi expunerea (paginile 37, 65). • Luminozitatea ecranului LCD este prea mare. Reglaþi luminozitatea ecranului LCD (pagina 98). În imagine apare prea multã luminã. • Imaginea a fost înregistratã în condiþii de iluminare cu o sursã puternicã de luminã ºi prin obiectiv a pãtruns prea multã luminã. Montaþi parasolarul. Colþurile imaginii sunt prea întunecate. • Dacã este folosit un filtru sau parasolarul, demontaþi-le ºi încercaþi sã fotografiaþi din nou. În funcþie de grosimea filtrului ºi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot sã aparã parþial în imaginea înregistratã. Proprietãþile optice ale unor obiective pot face ca pãrþile periferice ale imaginii sã aparã prea întunecate (lumina fiind insuficientã). Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roºie. • Activaþi funcþia de reducere a efectului de ochi roºii (Red Eye Reduction) (pagina 86). • Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã care sã se încadreze în raza de acþiune a bliþului, când acesta este utilizat T (pasul 5, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Mãriþi luminozitatea în camera unde fotografiaþi ºi înregistraþi imaginea. Pe ecran apar ºi rãmân puncte. • Aceasta nu este o disfuncþionalitate. Aceste puncte nu vor fi însã înregistrate (pag. 8). Imaginea este neclarã. • Imaginea a fost înregistratã într-un spaþiu întunecos, fãrã bliþ, ºi au intervenit miºcãri nedorite ale aparatului. Se recomandã utilizarea funcþiei Super SteadyShot sau a unui trepied. Bliþul poate fi utilizat în aceastã situaþie (pagina 14, T pasul 5, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Subiectul a fost fotografiat de la distanþã foarte micã, cum este cazul unui prim plan. Funcþia Super SteadyShot este posibil sã nu fie eficientã dacã subiectul este prea apropiat. În astfel de cazuri, opriþi funcþia Super SteadyShot ºi folosiþi un trepied (pagina 14, T pasul 5, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Subiectul s-a deplasat rapid. Selectaþi o mai mare vitezã a obturatorului sau o sensibilitate ISO mai ridicatã (cu cât creºte sensibilitatea ISO, cu atât imaginea prezintã mai mult zgomot). Scala Ev b B apare intermitent în vizor. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de mãsurã al camerei. 130

Este afiºatã o eroare când este stabilitã o variantã personalizatã pentru echilibrul de alb. • Varianta personalizatã pentru echilibrul de alb a fost folositã la înregistrarea de la distanþã prea scurtã folosindu-se bliþul sau a fost aleasã pentru un subiect viu colorat. Aveþi grijã sã lãsaþi suficientã distanþã între camerã ºi subiect când declanºaþi bliþul. Alegeþi un subiect alb când stabiliþi valoarea personalizatã pentru echilibrul de alb (pagina 48). Vizualizarea imaginilor Pe lângã instrucþiunile de mai jos, consultaþi ºi secþiunea “Calculator” (pagina 132). Camera foto nu poate reda imagini • Apãsaþi butonul (Redare) pentru a trece în acest mod T (pasul 6, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pagina 113). • Nu este garantatã redare unei imagini cu aceastã camerã foto dacã a fost modificatã cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de camerã decât al dvs. • Camera foto este în modul USB. Renunþaþi la comunicarea USB (pagina 111). Imaginea nu apare pe ecranul televizorului. • Verificaþi [Video output] pentru a vedea dacã pentru semnalul video de ieºire de la camerã este ales sistemul color adecvat pentru televizorul dumneavoastrã (pagina 98). • Verificaþi dacã este corect realizatã conexiunea (pagina 78). • Dacã este conectat un cablu USB la camerã, decuplaþi cablul USB (pagina 111). ªtergerea imaginilor / realizarea de montaje Camera foto nu poate ºterge o imagine. • Renunþaþi la protecþia imaginii (pagina 89). • Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea (pagina 139). Aþi ºters imaginea din greºealã. • Odatã ce aþi ºters o imagine, nu o mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã protejaþi imaginile (pagina 89) sau sã puneþi comutatorul de protejare la scriere în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor (p. 139). Nu puteþi ataºa un marcaj de imprimare (DPOF set). • Marcajele de imprimare (DPOF set) nu pot fi ataºate fiºierelor cu date RAW. Nu puteþi ºterge directorul din interfaþa index de parcurgere a fiºierelor • Odatã ce directorul de pe suportul de înregistrare a fost afiºat de un calculator Windows, este posibil sã nu puteþi ºterge directorul. ªtergeþi directorul de la calculator. 131