Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Calculator Nu ºtiþi

Calculator Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera. • Consultaþi secþiunea “Configuraþia recomandatã” (pagina 106) pentru Windows, respectiv pagina 120 pentru Macintosh. Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto. • Porniþi camera T (pasul3, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Când nivelul de energie al acumulatorului este scãzut, montaþi un acumulator încãrcat T (pasul 1, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”) sau utilizaþi adaptorul de reþea / încãrcãtorul -care nu este furnizat- (pagina 144). • Folosiþi cablul USB (furnizat) (pagina 108). • Deconectaþi cablul USB ºi reconectaþi-l mai bine. • Alegeþi pentru [Transfer mode] varianta [Mass Storage] (pagina 98). • Decuplaþi toate echipamentele în afarã de camerã, de tastaturã ºi de mouse de la conectorii USB ai calculatorului. • Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare (pagina 108). Nu puteþi copia imagini. • Conectaþi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pagina 108). • Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului (paginile 108 ºi 120). • Dacã înregistraþi imagini pe un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil sã nu puteþi înregistra pe un suport de înregistrare formatat cu calculatorul. Utilizaþi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto (pagina 89). Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Picture Motion Browser” nu porneºte automat. • Porniþi “Media Check Tool” (pagina 115). • Realizaþi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pagina 107). Imaginea nu poate fi redatã pe calculator. • Dacã utilizaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser”, consultaþi documentaþia Help a acesteia. • Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software. Nu puteþi imprima o imagine. • Verificaþi reglajele imprimantei. Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul camerei foto. • Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “100MSDCF” (pagina 112). • Acþionaþi corect aparatul (pagina 113). 132

Picture Motion Browser Imaginile nu sunt afiºate corect. • Verificaþi ca directorul imaginilor sã fie înregistrat la “Viewed folders”. Dacã nici în acest caz imaginile nu apar, aduceþi la zi baza de date (pagina 118). Nu puteþi localiza imaginile importate. • Cãutaþi în directorul “My Pictures”. • Dacã aþi modificat reglajele efectuate din oficiu, consultaþi “Schimbarea directorului care sã fie importat” de la pagina 118 ºi verificaþi ce director este utilizat. Doriþi sã schimbaþi directorul “Folder to be imported” cu un altul • Accesaþi interfaþa “Import settings” pentru a modifica directorul din care se aduc imaginile “Folder to be imported”. Puteþi specifica un alt director dupã ce aþi folosit aplicaþia “Picture Motion Browser” pentru a înregistra directorul la “Viewed Folders” (pag. 118). Toate imaginile sunt afiºate în calendar cu data de 1 ianuarie. • Nu a fost stabilitã data la camera foto. Stabiliþi data la camera foto (pagina 99, T pasul 3, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). “Memory Stick Duo” Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat. • Folosiþi un Adaptor de Memory Stick Duo pentru slotul CF, apoi introduceþi corect memoria în aparat (T pasul 4, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Nu puteþi înregistra în memoria “Memory Stick Duo”. • Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea (pagina 139). • Unitatea de memorie “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. ªtergeþi imaginile ce nu vã intereseazã (pagina 88, T pasul 6, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Nu puteþi formata memoria “Memory Stick Duo”. • Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick” în poziþia ce permite înregistrarea (pagina 139). Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick Duo”. • Prin formatare sunt ºterse toate informaþiile din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick Duo” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor (pagina 139). Continuã... 133