Views
5 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Memoria “Memory Stick

Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscutã de un calculator care are slot pentru “Memory Stick”. • Dacã nu este acceptatã o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaþi camera la calculator (paginile de la 10 la 108). Calculatorul recunoaºte “Memory Stick PRO Duo”. Card CF / Microdrive Nu puteþi introduce cardul CF / Microdrive-ul în aparat. • Introduceþi suportul de memorie respectând direcþia corectã (T pasul 4, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Nu puteþi înregistra pe cardul CF / Microdrive. • Cardul CF / Microdrive-ul este complet ocupat. ªtergeþi imaginile ce nu vã intereseazã (pagina 88, T pasul 6, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Aþi introdus un card CF care nu poate fi utilizat (T pasul 4, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Suportul de înregistrare folosit are un comutator de protecþie la scriere, care este în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere al suportului de înregistrare în poziþia ce permite înregistrarea. Microdrive-ul s-a încãlzit. • Aþi folosit Microdrive-ul o perioadã lungã de timp. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Aþi formatat din greºealã cardul CF / Microdrive-ul. • Prin formatare sunt ºterse toate informaþiile de pe Cardul CF / Microdrive. Nu le mai puteþi recupera. Imprimare Consultaþi ºi secþiunea urmãtoare “Imprimantã care acceptã standardul PictBridge” corelat cu elementele de mai jos. Culorile care apar în imagine sunt ciudate. • Aþi înregistrat imaginile în modul Adobe RGB folosind o imprimantã sRGB care nu este compatibilã cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), imaginile sunt imprimate la o intensitate de culoare mai scãzutã (pagina 50). 134 Imprimantã care acceptã standardul PictBridge Nu poate fi stabilitã conexiunea. • Camera nu poate fi conectatã direct la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul PictBridge. • Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã. • Imprimanta nu poate fi conectatã la imprimantã dacã nu este introdus în aparat un suport de înregistrare “Memory Stick Duo” sau un card CF. Introduceþi suportul de înregistrare ºi recuplaþi camera la imprimantã.

• Alegeþi pentru [Transfer mode] varianta [PTP] (pagina 98). • Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul USB. Dacã apare un mesaj de eroare indicat de imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte. Nu puteþi imprima imaginile. • Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului USB. • Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte. • Fiºierele de date RAW nu pot fi imprimate. • Este posibil ca imaginile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu alte aparate decât aceastã camerã foto sã nu poatã fi imprimate. Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index. • Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de respectivele funcþii. • În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul-index. Consultaþi producãtorul imprimantei. În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”. • Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu datã. Alegeþi pentru opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pagina 126). Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare. • Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura dimensiunea doritã. Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã. • Deconectaþi cablul USB ºi apoi recuplaþi-l când modificaþi dimensiunea hârtiei dupã ce imprimanta a fost conectatã la camera foto. • Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele camerei foto (pagina 126), fie pe cele ale imprimantei. Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare. • Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult. 135