Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

(Autofocalizare

(Autofocalizare continuã) În acest mod de autofocalizare, camera continuã sã focalizeze cât timp butonul declanºator este apãsat ºi menþinut pe jumãtate apãsat. Acest mod este utilizat când subiectul este în miºcare. • Dacã este selectatã o arie largã, careul de focalizare este comutat pentru a se potrivi cu poziþia subiectului. Zona asupra cãreia se focalizeazã devine roºie ºi începe sã clipeascã. • Semnalul sonor nu este emis dacã se focalizeazã asupra subiectului. Pentru a realiza reglaje fine în modul Focalizare manualã directã 1 Selectaþi varianta Focalizare manualã directã corespunzãtoare modului de Autofocalizare. 2 Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru a fixa focalizarea. 3 Rotiþi inelul de focalizare pentru a ajusta fin focalizarea în timp ce apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Butonul declanºator Inelul de focalizare 4 Apãsaþi complet butonul declanºator. • Odatã ce aþi eliberat butonul declanºator luând degetul de pe el, focalizarea fixatã va începe din nou sã opereze când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Ajusteazã modul de focalizare ºi compensarea bliþului. Modul Bliþ Dacã bliþul încorporat este ridicat, acesta va emite automat luminã dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecat (reglaj implicit). Puteþi modifica în mod intenþionat modul de funcþionare a bliþului. 1 Afiºaþi interfaþa pentru bliþ cu ajutorul discului pentru funcþii ºi a butonului Fn (pg. 43). 54 2 Afiºaþi interfaþa pentru Modul bliþ cu secþiunea v a butonului de comandã. 3 Selectaþi modul dorit cu secþiunile b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi centrul acestui buton. • Indicatorul bliþului nu este afiºat decât dacã bliþul este în afarã.

Auto (Declanºarea automatã a bliþului) (Bliþ cu luminã de umplere) REAR (sincronizare inversã) ( : varianta de reglaj implicitã) Bliþul se declanºeazã automat dacã spaþiul este întunecat sau subiectul este poziþionat contra luminii. • Aceasta nu este o variantã disponibilã dacã selectorul rotativ de mod este într-una dintre poziþiile A, S sau M. Bliþul lumineazã ori de câte ori este scos în afarã. În mod obiºnuit, bliþul este declanºat imediat dupã ce a fost eliberat butonul declanºator, apoi sunt înregistrate obiectele iluminate de alte surse de luminã. Acesta face ca anumite surse, cum ar fi dârele de luminã sã parã nenaturale, dacã este utilizatã o vitezã redusã a obturatorului. În modul sincronizare inversã, sunt captate mai întâi subiectele luminate de alte surse, apoi este declanºat bliþul. Puteþi înregistra într-un mod mai realist o luminã în miºcare sau urma unui subiect care se deplaseazã dacã fotografiaþi subiectul mobil la o vitezã redusã a obturatorului, folosind bliþul. WL (Bliþ fãrã fir) Folosind bliþul încorporat sau un bliþ extern (care nu este furnizat) montat pe camera dumneavoastrã, este posibil ca anumite imagini sã aparã lipsite de spaþialitate. În aceste cazuri, un bliþ extern, separat de corpul camerei ºi aºezat într-o poziþie corespunzãtoare, va putea sã creeze un contrast superior ºi sã conducã la obþinerea de fotografii care sã inducã mai pregnant senzaþia de imagine 3D. În general, acest tip de înregistrare necesitã conectarea la camera foto a unui bliþ extern separat. Acest model de camerã digitalã poate realiza astfel de înregistrãri ºi fãrã cablu, deoarece foloseºte lumina bliþului în loc de cablu pentru a transmite semnalul. Aceastã modalitate se numeºte înregistrare cu bliþ fãrã fir (wireless flash shooting). Expunerea este reglatã automat pentru a se obþine o expunere optimã. • Înregistrarea de acest fel necesitã folosirea unui bliþ HVL- F56AM sau HVL-F36AM (care nu este furnizat). Pentru a înregistra cu bliþul fãrã fir 1 Ataºaþi bliþul extern la camerã (pagina 145) ºi porniþi camera ºi bliþul extern. 2 Selectaþi WL (wireless - fãrã fir) 3 Demontaþi bliþul extern de camerã ºi ridicaþi în afarã bliþul încorporat. În vizor ºi pe ecranul LCD apare indicaþia “WL” . 4 Determinaþi poziþia camerei ºi a bliþului extern. 5 Verificaþi dacã bliþul încorporat ºi cel extern sunt complet încãrcate. • Bliþul încorporat este încãrcat complet când în vizor apare simbolul . • Bliþul extern este complet încãrcat când simbolul apare în partea din spate a bliþului extern ºi când indicatorul luminos de culoare roºie apare intermitent pe partea frontalã a bliþului. 55