Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Lista elementelor

Lista elementelor meniului Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 80 Meniu de înregistrare (paginile 83 ÷ 87) Image size (Dimensiunea imaginii) Quality (Calitate) Inst. Playback (Redare imediatã) Noise reductn (Reducerea zgomotului) Eye-Start AF (AF declanºatã de privire) Meniu de redare (paginile 88 ÷ 92) Delete (ªtergere) Format (Formatare) Protect (Protejare la ºtergere) Index format (Afiºare în mod index) Meniu personalizat (paginile 93 ÷ 97) Priority setup (Stabilirea prioritãþii) FocusHoldButt. (Buton de fixare a focalizãrii) Buton AEL (Buton de fixarea expunerii ) Ctrl dial set (Modificarea funcþiilor discului de reglaj) Exp. comp. set (Ajustarea compensãrii expunerii) AF illuminator (Iluminarea de asistenþã AF) Meniu de reglaje (paginile 98 ÷ 104) LCD brightness (Lunozitatea ecranului LCD) Transfer mode (Modul de transfer) Video output (Ieºire video) Audio signals (Semnale audio) Language (Limba folositã) Date / Time set (Potrivirea dati / orei) 1 2 Red eye (Ochi roºii) Flash control (Comanda bliþului) Flash default (Nivelul Bliþului stabilit din oficiu) Bracket order (Ordinea valorilor adiacente) Reset (Iniþializare) 1 2 Slide show (succesiune de imagini) DPOF set (reglaj DOPF) • Date imprint (imprimarea datei) • Index print (imprimare index) • Cancel print (anularea imprimãrii) 1 2 Shutter lock (Blocarea obturatorului) Shutter lock (Blocarea obturatorului) AF area setup (Indicatorul careului AF) Monitor Disp. (Mod de funcþionare LCD) Rec. display (Rotirea interfeþei la înreg.) Play display (Orientãrea imaginii ) 1 2 3 File # memory (Metoda de numerotare a fiºierelor) • Reset (Iniþializare) Folder name (Denumirea directorului) Select folder (Alegerea directorului) • New folder (Director nou) LCD backlight (Iluminarea ecranului LCD) Power save (Mod economic) MenuSec.Memory (Succesiunea meniurilor) Delete conf. (Renunþarea la confirmare) Clean CCD (Curãþare CCD) Reset default (Revenire la configuraþia implicitã) 82

Meniul de înregistrare 1 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Image size – Dimensiunea imaginii Pentru detalii, consultaþi pagina 17. L : 10 M M : 5,6 M S : 2,5 M 3872 × 2592 pixeli 2896 × 1936 pixeli 1920 × 1280 pixeli • Pentru detalii legate de numãrul de imagini care pot fi înregistrate dacã este modificatã dimensiunea imaginii, consultaþi pagina 27. • Când pentru [Quality] este aleasã una dintre variantele [RAW] sau [RAW & JPEG], dimensiunea imaginii este stabilitã la [L : 10 M]. Quality – Calitate Rata de compresie a imaginii determinã calitatea acesteia. Deoarece dimensiunea fiºierului (pagina 17) unei imagini necomprimate este mare, este o procedurã obiºnuitã ca aparatul sã comprime imaginea înregistratã. RAW (RAW) RAW & JPEG (RAW+) Fine (FINE) Standard (STD) Formatul fiºierului : RAW (date brute). Un fiºier RAW conþine materialul brut care urmeazã a fi procesat pe calculator cu scop profesional. Fiºierul poate fi accesat cu aplicaþia software “Image Data Converter SR” furnizatã pe CD-ROM (pagina 119). • Dimensiunea imaginii este stabilitã la [L:10 M]. Dimensiunea imaginii nu este afiºatã pe ecranul LCD. Formatul fiºierului : RAW (date brute) + JPEG. Dacã este apãsat butonul declanºator, sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât ºi una în format JPEG. Acest mod este adecvat când vã sunt necesare douã fiºiere de imagine, unul JPEG pentru vizualizare ºi unul RAW pentru realizarea de montaje. Dimensiunea imaginii JPEG este fixatã la [L : 10 M], iar pentru calitatea imaginii este aleasã varianta [Fine]. Formatul fiºierului : JPEG. Imaginea este comprimatã în format JPEG când este înregistratã. Cu cât raportul de compresie este mai ridicat, cu atât dimensiunea fiºierului este mai redusã. Aceasta va permite înregistrarea mai multor fiºiere pe un suport de înregistrare, însã calitatea imaginii va fi mai slabã. Odatã redusã calitatea imaginii, ea nu mai poate fi restauratã ulterior pe calculator. Dacã doriþi sã efectuaþi montaje sau sã procesaþi fiºierul de imagine ulterior, aveþi grijã ce calitate de imagine alegeþi când efectuaþi aceastã operaþie. • Pentru detalii legate de calitatea imaginilor T pagina 17. • Pentru detalii privind numãrul de imagini care pot fi înregistrate când este modificatã calitatea acestora, consultaþi pagina 27. 83