Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Pentru detalii privind

Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 80 z Despre fiºierele RAW Camera digitalã recepþioneazã imaginile subiectului capturat de cãtre CCD (Charge-Coupled Device), care are rolul filmului dintr-un aparat de fotografiat clasic. Fiºierul în format RAW conþine datele brute înregistrate de CCD înainte de a fi trecut prin vreun fel de procesare digitalã. Un fiºier RAW diferã de alte formate mult mai rãspândit de fiºiere cum ar fi JPEG prin aceea cã include materialul brut care poate fi procesat în scopuri profesionale. Aveþi nevoie de aplicaþia software “Image Data Convertor SR” furnizatã pe CD-ROM pentru a deschide fiºierele înregistrate în format RAW cu aceastã camerã foto. Cu acest software, un fiºier RAW poate fi deschis ºi convertit la un format obiºnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, ºi pentru îi pot fi reajustate echilibrul de alb, saturaþia de culoare, contrastul etc. • Înregistrarea unei imagini în format RAW implicã urmãtoarele limitãri : – Dimensiunea imaginii este fixatã la valoarea maximã (L:10 M) – Fiºierul RAW nu poate fi tipãrit folosind o imprimantã pentru DPOF sau de cãtre una compatibilã PictBridge. – Spre deosebire de o imagine JPEG, una RAW nu suferã o operaþie de procesare de bazã, aºa cã nu sunt reproduse cu acurateþe culorile sale în modul redare sau la redarea imediatã pe ecran. Dacã datele sunt corect înregistrate, culorile vor fi reproduse cu acurateþe pe calculator. Inst. Playback – Redarea imediatã Dupã ce este înregistratã o imagine, o puteþi afiºat pe ecranul LCD tip de 2, de 5 respectiv de 10 secunde. Puteþi de asemenea sã o ºtergeþi în timpul redãrii imediate. 10 sec 5 sec 2 sec. Off Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 10 sec. Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 5 sec. Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 2 sec. Nu afiºeazã imaginea pe ecran. Pentru a ºterge imaginea în cursul redãrii imediate Apãsaþi (ªtergere), apoi selectaþi [Yes] în interfaþa de confirmare cu ajutorul secþiunii b a butonului de comandã, apoi apãsaþi centrul butonului de comandã. • În cursul redãrii imediate, puteþi sã comutaþi între afiºarea sau nu a informaþiilor legate de redare (pagina 72), sã alegeþi interfaþa histogramei (pagina 74) sau sã mãriþi imaginea (pagina 77). Dacã este selectatã o zonã de focalizare localã, când este mãritã o imagine, imaginea va fi mãritã în jurul zonei selectate. • Redarea imediatã la înregistrarea continuã sau la înregistrarea continuã cu valori adiacente ale expunerii sau ale echilibrului de alb va prezenta numai ultima imagine înregistratã. Dacã ºtergeþi o imagine urmând procedura de mai sus, va fi ºtearsã numai imaginea afiºatã. • La redarea imediatã, imaginea nu va fi afiºatã în poziþie verticalã chiar dacã alegeþi pentru [Play. display] varianta [Auto rotate] (pagina 97). 84

Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 80 Noise reduction – Reducerea zgomotului Expunerea îndelungatã face ca zgomotul sã fie mai pregnant. Când viteza obturatorului este de o secundã sau mai lentã, reducerea zgomotului este activatã pentru a reduce zgomotul caracteristic expunerilor îndelungate. On Off Dacã expunerea este de o secundã sau mai lungã, procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul. Câtã vreme are loc reducerea zgomotului, pe ecranul LCD apare mesajul “Processing...” (procesare). Nu puteþi înregistra urmãtoarea imagine pânã ce nu se încheie operaþia în curs. În acest mod nu are loc reducerea zgomotului. Modul este destinat situaþiilor în care surprinderea momentului are prioritate. In acest mod însã zgomotul este mai evident. Dacã folosiþi o expunere lungã, se recomandã sã activaþi funcþia de reducere a zgomotului. • Reducerea zgomotului nu este realizatã la înregistrarea continuã sau la înregistrarea continuã cu expuneri adiacente, indiferent de reglajul efectuat. Eye-Start AF – Autofocalizarea declanºatã de privire Focalizarea este confirmatã când priviþi prin vizor, iar viteza obturatorului ºi apertura sunt reglate automat. On Off Focalizarea este reglatã automat. • Acest mod consumã mai rapid energia acumulatorului comparativ cu modul [Off]. Focalizarea nu este reglatã. 85