Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Pentru a marca toate

Pentru a marca toate imaginile Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 1 Selectaþi [All on card] (toate imaginile de pe card) din [ DPOF set]. 2 Selectaþi numãrul de exemplare cu v/V (butonul v mãreºte numãrul, iar V îl micºoreazã). Nu puteþi indica separat numere de exemplare diferite pentru diverse imagini. 3 Apãsaþi zona centralã a butonului de comandã. Simbolul (DPOF) apare pe toate imaginile ºi se revine la interfaþa meniului. • Dacã este redatã o imagine marcatã DPOF, simbolul ºi numãrul sãu sunt inserate pe imagine. • Dacã introduceþi în acest aparat un suport de înregistrare care conþine imagini marcate DPOF cu alte camere, dupã care alegeþi imaginile care sã aibã marcajul DPOF, specificaþiile prealabile stabilite cu alte aparate vor fi anulate. Date imprint (imprimarea datei) Puteþi suprapune data pe imagini când le imprimaþi. Poziþia datei (în afarã sau în cadrul imaginii, dimensiunea caracterelor etc.) depinde de imprimantã. On (activ) Off (inactiv) Este inseratã data pe imaginea tipãritã Data nu este inseratã pe imaginea tipãritã. • În mod obiºnuit, este inseratã numai data, însã informaþiile tipãrite pot diferi de la o imprimantã la alta. Aceastã funcþie este posibil sã nu fie disponibilã la imprimanta folositã. Index print (imprimarea imaginilor în mod index) Puteþi realiza o imprimare index a tuturor imaginilor dintr-un director (imprimare index). Aceastã camerã poate alege între imprimarea index sau cea cadru cu cadru. On (activ) Off (inactiv) Stabileºte modul index de imprimare. Nu specificã modul index de imprimare a imaginilor. 92 • Numãrul de imagini care sunt imprimate pe o foaie ºi formatul depinde de imprimantã. Imaginile RAW nu pot fi imprimate index. • Imaginile înregistrate ulterior stabilirii imprimãrii index nu vor fi incluse în sesiunea de imprimare deja stabilitã. Se recomandã sã efectuaþi selecþia pentru imprimarea index exact înainte de tipãrirea propiu-zisã. Cancel print (renunþarea la imprimare) Puteþi ºterge marcajele index. Dacã marcajele (DPOF). Când efectuaþi aceastã operaþie, este anulatã ºi imprimarea (DPOF) sunt lãsate dupã imprimare, se recomandã sã le ºtergeþi. 1 Selectaþi [Enter] din [Cancel print] (anularea imprimãrii). Apare mesajul “Cancel all ?” (Anularea tuturor ?) 2 Selectaþi [Yes] cu ajutorul b de la butonul de comandã ºi apãsaþi centrul acestui buton. Simbolul (DPOF) este ºters de pe toate imaginile.

Meniul personalizat 1 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . Priority setup – Stabilirea prioritãþilor Selectaþi una dintre variantele de prioritate pentru declanºarea obturatorului. AF (autofocalizare) Obturatorul nu poate fi eliberat dacã nu este confirmatã focalizarea. Release (RP*) (prioritatea declanºãrii) Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã focalizarea nu este confirmatã. Selectaþi aceastã variantã dacã apare o oportunitate de înregistrare specialã sau irepetabilã care consideraþi cã meritã sã aibã prioritate. * RP : reprezintã Release Priority (prioritatea declanºãrii). • Dacã este aleasã varianta [Release], în interfaþa de înregistrare apare indicaþia “RP”. Se recomandã sã înregistraþi dupã ce confirmaþi focalizarea prin vizor. FocusHoldButt. – Buton de fixare a focalizãrii Dacã folosiþi un obiectiv care beneficiazã de facilitatea de fixare a focalizãrii, puteþi modifica funcþia butonului pentru a previzualiza imaginea de înregistrat. Focus hold (fixarea focalizãrii) D.O.F. preview (previzualizare D.O.F.) Utilizaþi butonul ca buton de fixare a focalizãrii. Folosiþi butonul pentru previzualizarea adâncimii câmpului de înregistrat. AEL Button – Buton de fixare a expunerii stabilite automat Funcþia ºi modul de operare a butonului AEL (AE Lock) pot fi modificate. Butonul AEL (AE Lock) are douã funcþii ; o funcþie “AEL” care fixeazã valoarea expunerii (viteza obturatorului ºi apertura) pentru oricare metodã de mãsurare ºi o funcþie “ (Spot) AEL” care realizeazã temporar mãsurarea punctualã ºi fixeazã valoarea gãsitã pentru expunere. Butonul AEL are douã moduri de acþionare : “hold” (fixare) care face ca butonul sã fie activ numai câtã vreme este menþinut apãsat ºi “toggle” (comutare) butonul activând ºi dezactivând funcþia la fiecare apãsare. Sunt disponibile urmãtoarele combinaþii : AE hold (fixarea expunerii) AE toggle (comutarea expunerii) Câtã vreme este þinut apãsat butonul, valoarea expunerii corespunzãtoare metodei de mãsurare este fixatã. Apãsaþi butonul declanºator pentru a înregistra imaginea menþinând apãsat butonul AEL. Aceastã modalitate este adecvatã dacã expunerea trebuie menþinutã la aceeaºi valoare. Apãsaþi butonul o datã ºi eliberaþi-l, iar valoarea expunerii corespunzãtoare metodei de mãsurare va rãmâne fixatã. Apãsaþi din nou butonul ºi blocajul va fi eliminat. Nu este necesar sã þineþi apãsat butonul AEL când butonul declanºator este apãsat. Aceastã variantã este utilã dacã expunerea trebuie menþinutã la aceeaºi valoare. Continuã... 93