Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniul personalizat 2

Meniul personalizat 2 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . Shutter lock – Blocarea obturatorului Puteþi bloca obturatorul pentru a-l împiedica sã se declanºeze dacã nu este introdus un suport de înregistrare în camera foto. On : no card (pornit : fãrã card) Obturatorul nu poate fi eliberat dacã nu este introdus suportul de înregistrare în aparat. Off : no card (oprit : fãrã card) Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este introdus suportul de înregistrare în aparat. Shutter lock – Blocarea obturatorului Puteþi bloca obturatorul pentru a-l împiedica sã se declanºeze dacã nu este montatã nici un obiectiv la camera foto. Când ataºaþi camera la un telescop astronomic, spre exemplu, selectaþi spre exemplu [Off : no lens] pentru ca sã poatã fi declanºat obturatorul. On : no lens (pornit : fãrã obiectiv) Off : no lens (oprit : fãrã obiectiv) Obturatorul nu poate fi eliberat dacã nu este montat obiectivul la camerã. Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este montatã nici un obiectiv la camerã. AF area setup – indicatorul careului de focalizare automatã Când este apãsat pe jumãtate butonul declanºator, careul de focalizare localã activ este luminat pentru scurtã vreme în culoarea roºie. Puteþi modifica durata cât acesta este iluminat sau sã împiedicaþi iluminarea sa. 0.6s display (afiºare 0,6 sec.) 0.3s display (afiºare 0,3 sec.) Display off (afiºare dezactivatã) Careul de focalizare localã este iluminat timp de 0,6 secunde. Careul de focalizare localã este iluminat timp de 0,3 secunde. Careul nu este iluminat. • Când este selectat [Display off] (afiºare opritã), careul de focalizare localã este iluminat numai dacã este apãsat butonul de comandã sau cel pentru autofocalizarea punctualã. 96

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Monitor Disp. – stabilirea modului de funcþionare a ecranului LCD Senzorii dispozitivului ocular poziþionat chiar dedesubtul vizorului determinã dacã fotograful priveºte sau nu prin vizor. Ecranul LCD poate fi oprit automat dacã priviþi prin vizor. Automatic (oprire automatã) Manual (oprire manualã) Ecranul LCD se opreºte automat când priviþi prin vizor. Ecranul LCD rãmâne pornit ºi dacã priviþi prin vizor. • Indiferent de varianta stabilitã pentru aceastã opþiune, interfaþa cu informaþiile legate de înregistrare se va opri dupã o anumitã perioadã de timp (cinci secunde este perioada stabilitã implicit, pagina 102). Rec. Display – Rotirea interfeþei cu informaþii privind înregistrarea Puteþi stabilit ca interfaþa cu informaþiile privind înregistrarea sã se roteascã automat când camera este utilizatã în poziþie verticalã. Auto rotate (rotire automatã) Horizontal (poziþie orizontalã) Interfaþa se roteºte automat ajungând în poziþie verticalã când camera este þinutã vertical. Interfaþa nu se roteºte când camera este în poziþie verticalã. Play. display – reþinerea orientãrii imaginii înregistrate Orientarea imaginii poate fi înregistratã împreunã cu imaginea, ceea ce permite imaginilor înregistrate în poziþie verticalã sã fie afiºate în respectiva poziþie. Auto rotate (rotire automatã) Man. rotate (rotire manualã) Orientarea interfeþei este înregistratã împreunã cu imaginea. Orientarea interfeþei nu este înregistratã împreunã cu imaginea. • Când este selectatã varianta [Auto rotate], o imagine de la calculator va fi afiºatã în poziþie verticalã cu ajutorul aplicaþiei software “Picture Motion Browser” / “Image Data Converter SR” (furnizate). Este posibil ca imaginea sã nu fie afiºatã în poziþie verticalã, în funcþie de aplicaþia software folositã. • Pentru a roti manual imaginea afiºatã, consultaþi pagina 76. 97