Views
3 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniul de reglaje 1

Meniul de reglaje 1 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . LCDbrightness – Luminozitatea ecranului LCD Puteþi regla luminozitatea monitorului LCD. 1 Selectaþi [Enter] din [LCDbrightness]. 2 Reglaþi luminozitatea cu ajutorul b/B de la butonul de comandã sau cu discul de reglaj, apoi apãsaþi centrul butonului de comandã. Transfer mode – Modul de transfer Selectaþi modul USB pentru a fi utilizat când conectaþi camera la calculator etc., folosind un cablu USB. Mass Storage PTP Utilizat pentru copierea imaginilor la calculator. Camera este recunoscutã ca dispozitiv de stocare USB. Imprimã imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge sau copiazã imagini pe dispozitive compatibile PTP (Picture Transfer Protocol). • Pentru detalii legate de tipãrirea cu o imprimantã compatibilã PictBridge, consultaþi pagina 123. Video output – Ieºire video Stabileºte ieºirea pentru semnalul video în funcþie de sistemul color al televizorului conectat. Sistemul TV color diferã în funcþie de þarã ºi de regiune. Dacã doriþi sã vizualizaþi imaginile la televizor, verificaþi pagina 79 pentru sistemul color TV utilizat în þara sau regiunea unde este utilizatã camera foto. NTSC PAL Stabileºte pentru semnalul video de ieºire modul NTSC (de exemplu : pentru S.U.A. ºi Japonia). Stabileºte pentru semnalul video de ieºire modul PAL (de exemplu : pentru Europa). 98

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Audio signals – Semnale audio Selecteazã sunetul produs când este blocat obturatorul, în cursul numãrãtorii inverse asociate cronometrului propriu etc. On Off Porneºte sonorul. Opreºte sonorul. Language – Limba folositã Selectaþi limba care sã fie folositã la afiºarea elementelor de meniu, avertismentele sau mesajele pe ecran. 1 Selectaþi [ Language], apoi apãsaþi B de la butonul de comandã. 2 Stabiliþi limba doritã cu ajutorul v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi centrul butonului de comandã. Date / Time set – Potrivirea datei / orei Stabileºte data ºi ora. Selectaþi [Enter] din [Date/ Time set]. Apoi parcurgeþi procedura explicatã la “Set the clock” (Potrivirea ceasului) T pasul 3 “Citiþi mai întâi aceste informaþii” 99