Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Διαβάστε

Διαβάστε πρώτα αυτό Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡОΕΙΔОΠОΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, 1) μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 2) μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία. ΠΡOΣOXΗ Mπαταρία Αν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπoρεί να εκραγεί, να πρoκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις ακόλoυθες πρoφυλάξεις. Μην την απoσυναρμoλoγείτε. Μην σπάσετε και μην πετάξετε με δύναμη τη μπαταρία, μην τη χτυπήσετε με σφυρί, μην τη ρίξετε κάτω και μην την πατήσετε. Μην την βραχυκυκλώνετε και μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τα τερματικά της μπαταρίας. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60°C, για παράδειγμα, εκτεθειμένη άμεσα στο φως του ήλιου, ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο. Μην καίτε την μπαταρία, ούτε να την πετάτε στη φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν καταστραφεί ή παρουσιάζουν διαρροή λιθίου. Να φορτίζετε την μπαταρία μόνο με ένα γνήσιο φορτιστή μπαταριών Sony ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίζει την μπαταρία. Κρατάτε την μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά. Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τη Sony. Απορρίψτε τις μπαταρίες άμεσα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό, ενώ είναι τοποθετημένο σε στενό χώρο, όπως ανάμεσα σε ένα τοίχο και έπιπλο. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πλησιέστερη πρίζα τοίχου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα τοίχου. Ακόμη και αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο όσο είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό που με τη σειρά του είναι στην πρίζα. Σημείωση για το ηλεκτρικό καλώδιο Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με αυτή τη βιντεοκάμερα μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. GR

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σημείωση για τoυς πελάτες στις χώρες πoυ ισχύoυν oι oδηγίες της Ε.Ε. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμoρφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από τoν κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα (9,8 πόδια). Προσοχή Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της μονάδας. Σημείωση Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.). Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) GR Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από GR

 • Page 1: 4-447-521-21(1) Digital HD Video Ca
 • Page 5 and 6: Σημειώσεις για τη χ
 • Page 7 and 8: Χρήση αυτού του εγχ
 • Page 9 and 10: Πίνακας περιεχομέν
 • Page 11 and 12: Εξαρτήματα και χει
 • Page 13 and 14: Έναρξη Φόρτιση της
 • Page 15 and 16: Οι χρόνοι φόρτισης
 • Page 17 and 18: Εισαγωγή κάρτας μν
 • Page 19 and 20: Εγγραφή/Αναπαραγωγ
 • Page 21 and 22: Αναπαραγωγή Για πλ
 • Page 23 and 24: Αναπαραγωγή εικόνω
 • Page 25 and 26: Χρήση του προβολέα
 • Page 27 and 28: Προετοιμασία υπολο
 • Page 29 and 30: Εκκίνηση του λογισ
 • Page 31 and 32: Αποθήκευση εικόνων
 • Page 33 and 34: Λίστες μενού Λειτο
 • Page 35 and 36: Διαγραφ. μουσικής**.
 • Page 37 and 38: Η βιντεοκάμερα απε
 • Page 39 and 40: Πληροφορίες για το
 • Page 41 and 42: Σημείωση σχετικά μ
 • Page 43 and 44: Ωστόσο, ακόμη και ε
 • Page 45 and 46: Η σύνδεση USB είναι μ
 • Page 47 and 48: Ενδείξεις οθόνης Ο
 • Page 49 and 50: Ευρετήριο E Extended Zoom.
 • Page 51 and 52: αυτά η ηµεροµηνία α
 • Page 53 and 54:

  Τα ανωτέρω ισχύουν

 • Page 55 and 56:

  KLIENCI Z EUROPY Uwaga dla klientó

 • Page 57 and 58:

  Informacje na temat modelu kamery m

 • Page 59 and 60:

  Tylko w przypadku modeli HDR-CX320/

 • Page 61 and 62:

  Uwagi W przypadku poniższych zaga

 • Page 63 and 64:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 65 and 66:

  Mocowanie paska na rękę Dźwigni

 • Page 67 and 68:

  Ładowanie akumulatora przy użyciu

 • Page 69 and 70:

  Wkładanie karty pamięci Otworzyć

 • Page 71 and 72:

  Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie I

 • Page 73 and 74:

  Odtwarzanie Informacje na temat mod

 • Page 75 and 76:

  Odtwarzanie obrazów na ekranie odb

 • Page 77 and 78:

  Korzystanie z projektora w przypadk

 • Page 79 and 80:

  Przygotowanie komputera (Windows) S

 • Page 81 and 82:

  Uruchamianie programu „PlayMemori

 • Page 83 and 84:

  Kopiowanie informacji o dacie i god

 • Page 85 and 86:

  Dostosowywanie ustawień kamery Kor

 • Page 87 and 88:

  Asysta nagrywania Mój przycisk....

 • Page 89 and 90:

  Pozostałe informacje/Indeks Rozwi

 • Page 91 and 92:

  E:: Wykonać czynności począwszy

 • Page 93 and 94:

  W razie wycieku elektrolitu należy

 • Page 95 and 96:

  Dane techniczne Uwaga dotycząca po

 • Page 97 and 98:

  Waga (przybliżona) HDR-CX320/CX320

 • Page 99 and 100:

  Wskaźniki na ekranie Przy zmianie

 • Page 101 and 102:

  Indeks A M U Akumulator............

 • Page 103 and 104:

  Tento výrobek byl testován a bylo

 • Page 105 and 106:

  Konstrukce a technické údaje vide

 • Page 107 and 108:

  Obsah Čtěte jako první.. . . . .

 • Page 109 and 110:

  Součásti a ovládací prvky Čís

 • Page 111 and 112:

  Začínáme Nabíjení modulu akumu

 • Page 113 and 114:

  Nastavení Informace o vašem model

 • Page 115 and 116:

  Poznámky V této videokameře nel

 • Page 117 and 118:

  Transfokace Chcete-li zvětšit neb

 • Page 119 and 120:

  V závislosti na přehrávaném obr

 • Page 121 and 122:

  Použití vestavěného projektoru

 • Page 123 and 124:

  Ukládání videoklipů a fotografi

 • Page 125 and 126:

  Odpojení videokamery od počítač

 • Page 127 and 128:

  Ukládání obrazů na externí za

 • Page 129 and 130:

  Seznamy nabídek Režim snímání

 • Page 131 and 132:

  OVLÁDÁNÍ HDMI............ Nastav

 • Page 133 and 134:

  Celkový počet videoklipů a fotog

 • Page 135 and 136:

  Blízko silných rádiových vln ne

 • Page 137 and 138:

  Nabíjení vestavěného dobíjecí

 • Page 139 and 140:

  Projektor (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/

 • Page 141 and 142:

  Mac a Mac OS jsou registrované och

 • Page 143 and 144:

  Rejstřík A Adaptérový kabel USB

 • Page 145 and 146:

  Ezt a terméket bevizsgálták, és

 • Page 147 and 148:

  ábrázoló rajzokat és a kijelző

 • Page 149 and 150:

  Megjegyzések A következők eset

 • Page 151 and 152:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 153 and 154:

  Memóriakártya-nyílás (15) BATT

 • Page 155 and 156:

  Az akkumulátor töltése számít

 • Page 157 and 158:

  A memóriakártya behelyezése Nyis

 • Page 159 and 160:

  Zoomolás A motoros zoom karját mo

 • Page 161 and 162:

  A / gomb lejátszás közbeni több

 • Page 163 and 164:

  A beépített kivetítő használat

 • Page 165 and 166:

  Videók és fényképek mentése sz

 • Page 167 and 168:

  Ha a „PMB (Picture Motion Browser

 • Page 169 and 170:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 171 and 172:

  A videokamera testreszabása A men

 • Page 173 and 174:

  Képminőség/Méret FELVÉTEL ü.m

 • Page 175 and 176:

  Egyebek/tárgymutató Hibaelhárít

 • Page 177 and 178:

  Az akkumulátor hamarosan lemerül.

 • Page 179 and 180:

  Mossa le az esetlegesen a bőrére

 • Page 181 and 182:

  A videokamera ártalmatlanításár

 • Page 183 and 184:

  Teljes pixelszám: 230 400 (960 24

 • Page 185 and 186:

  Az Intel, az Intel Core és a Penti

 • Page 187:

  Tárgymutató A A készülék rész