Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Prehrávanie Ak chcete

Prehrávanie Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Nahraté zábery môžete vyhľadávať podľa dátumu a času nahrávania (Event View). 1 Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla na kamkordéri prejdite do režimu prehrávania. Do režimu prehrávania môžete prejsť aj výberom položky na obrazovke LCD. 2 Stláčaním tlačidiel / presuňte požadovanú udalosť do stredu () a potom ju vyberte (). MENU Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času. 1 1 2013 1-2 2013 H i g h l i g ht 3 Vyberte záber. Kamkordér spustí prehrávanie od vybratého záberu až po posledný záber v rámci udalosti. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 00:00:00 4 Jednotlivé operácie prehrávania môžete spúšťať výberom zodpovedajúcich tlačidiel na obrazovke LCD. Hlasitosť / Predchádzajúca/nasledujúca položka Odstrániť / Rýchlo posunúť dozadu/rýchlo posunúť dopredu Kontext / Prehrať/pozastaviť Zastaviť Spustenie/zastavenie prehrávania prezentácie 20 SK

Niektoré z vyššie uvedených tlačidiel sa v závislosti od prehrávaného záberu nemusia zobraziť. Ak sa počas prehrávania opakovane dotknete položiek / , videozáznamy sa budú prehrávať asi 5-krát rýchlejšie asi 10-krát rýchlejšie asi 30-krát rýchlejšie asi 60-krát rýchlejšie. Ak počas pozastavenia vyberiete položku / , videozáznam sa bude prehrávať pomaly. Ak chcete opakovať prezentáciu, vyberte položku [Slideshow Set], keď je vybratá možnosť pomocou tlačidla Switch Image Type. Poznámky Ak chcete zabrániť strate obrazových údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané zábery na externé médiá. (str. 29) V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam (HDR-PJ380/PJ380E/ PJ390E). Prehrávanie záberov pomocou iných zariadení Zábery nasnímané pomocou kamkordéra sa nemusia dať normálne prehrávať v iných zariadeniach. Podobne aj zábery nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať normálne prehrať v kamkordéri. Videozáznamy nahraté v kvalite so štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových kartách SD nie je možné prehrať v AV zariadení iných výrobcov. Odstránenie záberov Vyberte položku na obrazovke prehrávania videozáznamov alebo fotografií. 21 SKNahrávanie/Prehrávanie