Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

0,0005%

0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο της βιντεοκάμερας, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα: Λειτουργίες και εξοπλισμός σελ. 7 Σχετικά με τη ρύθμιση γλώσσας Οι ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] [ Γενικές ρυθμίσεις] [Language Setting] τη γλώσσα που επιθυμείτε. Σχετικά με την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται εγγραφή εικόνας και ήχου χωρίς προβλήματα. Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου εγγραφής, κτλ. Τα χρωματικά συστήματα τηλεοράσεων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για να αναπαράγετε τις εγγραφές σε τηλεόραση, χρειάζεστε τηλεόραση που να υποστηρίζει τη μορφή σήματος της βιντεοκάμερας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αυτού του εγχειριδίου" (σελ. 7). Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. GR

Σημειώσεις για τη χρήση Μην κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής. Εάν συμβεί κάτι από αυτά, το μέσο εγγραφής μπορεί να υποστεί βλάβη, να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων εικόνων ή οι εγγεγραμμένες εικόνες μπορεί να χαθούν ή να παρουσιαστούν άλλες δυσλειτουργίες. εξαγωγή της κάρτας μνήμης όταν η λυχνία πρόσβασης (σελ. 17) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει αφαίρεση της μπαταρίας ή του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από τη βιντεοκάμερα, ή πρόκληση μηχανικών κραδασμών ή δονήσεων στη βιντεοκάμερα όταν η λυχνία POWER/CHG (φόρτιση) (σελ. 13) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει πράσινη ή η λυχνία πρόσβασης (σελ. 17) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει Όταν η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης USB και η ισχύς της βιντεοκάμερας είναι ενεργοποιημένη, μην κλείσετε τον πίνακα LCD. Μπορεί να χαθούν τα δεδομένα εικόνας που έχουν εγγραφεί. Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πίνακας LCD Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακριβείας, ώστε πάνω από το 99,99 % των pixel να είναι λειτουργικά διαθέσιμα για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές μόνιμες μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) στην οθόνη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την εγγραφή. Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο, εικόνες και ενδείξεις οθόνης Μαύρες κουκκίδες Κουκκίδες λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ληφθεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνεπώς μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές από τις εικόνες και τις ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται στη βιντεοκάμερα. Επίσης, οι εικόνες στη βιντεοκάμερά σας και η ένδειξη οθόνης είναι υπερβολικές ή απλοποιημένες για σκοπούς κατανόησης. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της βιντεοκάμερας και των εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η εσωτερική μνήμη (μοντέλα με εσωτερική μνήμη) της βιντεοκάμερας και η κάρτα μνήμης καλούνται "μέσα εγγραφής". Στο παρόν εγχειρίδιο, ο δίσκος DVD που έχει εγγραφεί με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) καλείται δίσκος εγγραφής AVCHD. Τα σχέδια και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο HDR- PJ380E εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. GR

 • Page 1 and 2: 4-447-521-21(1) Digital HD Video Ca
 • Page 3: ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥ
 • Page 7 and 8: Χρήση αυτού του εγχ
 • Page 9 and 10: Πίνακας περιεχομέν
 • Page 11 and 12: Εξαρτήματα και χει
 • Page 13 and 14: Έναρξη Φόρτιση της
 • Page 15 and 16: Οι χρόνοι φόρτισης
 • Page 17 and 18: Εισαγωγή κάρτας μν
 • Page 19 and 20: Εγγραφή/Αναπαραγωγ
 • Page 21 and 22: Αναπαραγωγή Για πλ
 • Page 23 and 24: Αναπαραγωγή εικόνω
 • Page 25 and 26: Χρήση του προβολέα
 • Page 27 and 28: Προετοιμασία υπολο
 • Page 29 and 30: Εκκίνηση του λογισ
 • Page 31 and 32: Αποθήκευση εικόνων
 • Page 33 and 34: Λίστες μενού Λειτο
 • Page 35 and 36: Διαγραφ. μουσικής**.
 • Page 37 and 38: Η βιντεοκάμερα απε
 • Page 39 and 40: Πληροφορίες για το
 • Page 41 and 42: Σημείωση σχετικά μ
 • Page 43 and 44: Ωστόσο, ακόμη και ε
 • Page 45 and 46: Η σύνδεση USB είναι μ
 • Page 47 and 48: Ενδείξεις οθόνης Ο
 • Page 49 and 50: Ευρετήριο E Extended Zoom.
 • Page 51 and 52: αυτά η ηµεροµηνία α
 • Page 53 and 54: Τα ανωτέρω ισχύουν
 • Page 55 and 56:

  KLIENCI Z EUROPY Uwaga dla klientó

 • Page 57 and 58:

  Informacje na temat modelu kamery m

 • Page 59 and 60:

  Tylko w przypadku modeli HDR-CX320/

 • Page 61 and 62:

  Uwagi W przypadku poniższych zaga

 • Page 63 and 64:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 65 and 66:

  Mocowanie paska na rękę Dźwigni

 • Page 67 and 68:

  Ładowanie akumulatora przy użyciu

 • Page 69 and 70:

  Wkładanie karty pamięci Otworzyć

 • Page 71 and 72:

  Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie I

 • Page 73 and 74:

  Odtwarzanie Informacje na temat mod

 • Page 75 and 76:

  Odtwarzanie obrazów na ekranie odb

 • Page 77 and 78:

  Korzystanie z projektora w przypadk

 • Page 79 and 80:

  Przygotowanie komputera (Windows) S

 • Page 81 and 82:

  Uruchamianie programu „PlayMemori

 • Page 83 and 84:

  Kopiowanie informacji o dacie i god

 • Page 85 and 86:

  Dostosowywanie ustawień kamery Kor

 • Page 87 and 88:

  Asysta nagrywania Mój przycisk....

 • Page 89 and 90:

  Pozostałe informacje/Indeks Rozwi

 • Page 91 and 92:

  E:: Wykonać czynności począwszy

 • Page 93 and 94:

  W razie wycieku elektrolitu należy

 • Page 95 and 96:

  Dane techniczne Uwaga dotycząca po

 • Page 97 and 98:

  Waga (przybliżona) HDR-CX320/CX320

 • Page 99 and 100:

  Wskaźniki na ekranie Przy zmianie

 • Page 101 and 102:

  Indeks A M U Akumulator............

 • Page 103 and 104:

  Tento výrobek byl testován a bylo

 • Page 105 and 106:

  Konstrukce a technické údaje vide

 • Page 107 and 108:

  Obsah Čtěte jako první.. . . . .

 • Page 109 and 110:

  Součásti a ovládací prvky Čís

 • Page 111 and 112:

  Začínáme Nabíjení modulu akumu

 • Page 113 and 114:

  Nastavení Informace o vašem model

 • Page 115 and 116:

  Poznámky V této videokameře nel

 • Page 117 and 118:

  Transfokace Chcete-li zvětšit neb

 • Page 119 and 120:

  V závislosti na přehrávaném obr

 • Page 121 and 122:

  Použití vestavěného projektoru

 • Page 123 and 124:

  Ukládání videoklipů a fotografi

 • Page 125 and 126:

  Odpojení videokamery od počítač

 • Page 127 and 128:

  Ukládání obrazů na externí za

 • Page 129 and 130:

  Seznamy nabídek Režim snímání

 • Page 131 and 132:

  OVLÁDÁNÍ HDMI............ Nastav

 • Page 133 and 134:

  Celkový počet videoklipů a fotog

 • Page 135 and 136:

  Blízko silných rádiových vln ne

 • Page 137 and 138:

  Nabíjení vestavěného dobíjecí

 • Page 139 and 140:

  Projektor (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/

 • Page 141 and 142:

  Mac a Mac OS jsou registrované och

 • Page 143 and 144:

  Rejstřík A Adaptérový kabel USB

 • Page 145 and 146:

  Ezt a terméket bevizsgálták, és

 • Page 147 and 148:

  ábrázoló rajzokat és a kijelző

 • Page 149 and 150:

  Megjegyzések A következők eset

 • Page 151 and 152:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 153 and 154:

  Memóriakártya-nyílás (15) BATT

 • Page 155 and 156:

  Az akkumulátor töltése számít

 • Page 157 and 158:

  A memóriakártya behelyezése Nyis

 • Page 159 and 160:

  Zoomolás A motoros zoom karját mo

 • Page 161 and 162:

  A / gomb lejátszás közbeni több

 • Page 163 and 164:

  A beépített kivetítő használat

 • Page 165 and 166:

  Videók és fényképek mentése sz

 • Page 167 and 168:

  Ha a „PMB (Picture Motion Browser

 • Page 169 and 170:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 171 and 172:

  A videokamera testreszabása A men

 • Page 173 and 174:

  Képminőség/Méret FELVÉTEL ü.m

 • Page 175 and 176:

  Egyebek/tárgymutató Hibaelhárít

 • Page 177 and 178:

  Az akkumulátor hamarosan lemerül.

 • Page 179 and 180:

  Mossa le az esetlegesen a bőrére

 • Page 181 and 182:

  A videokamera ártalmatlanításár

 • Page 183 and 184:

  Teljes pixelszám: 230 400 (960 24

 • Page 185 and 186:

  Az Intel, az Intel Core és a Penti

 • Page 187:

  Tárgymutató A A készülék rész