Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Obrazy nie są nagrywane

Obrazy nie są nagrywane mimo naciskania przycisku START/STOP lub PHOTO. Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Przerwać odtwarzanie i wybrać [Tryb fotografowania] [ Film] lub [ Zdjęcie]. Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego obrazu na nośniku zapisu. W tym czasie nie można nagrywać nowych obrazów. Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne obrazy (str. 22). Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć przekracza pojemność kamery dostępną dla nagrań. Usunąć zbędne obrazy (str. 22). Nie można zainstalować programu „PlayMemories Home”. Do instalacji programu „PlayMemories Home” wymagane jest połączenie z Internetem. Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić konfigurację komputera wymaganą do instalacji programu „PlayMemories Home”. Program „PlayMemories Home” nie działa poprawnie. Zakończyć pracę programu „PlayMemories Home” i uruchomić ponownie komputer. Kamera nie jest rozpoznawana przez komputer. Odłączyć wszystkie urządzenia USB podłączone do gniazda USB komputera, za wyjątkiem klawiatury, myszy i kamery. Odłączyć wbudowany kabel USB od komputera i kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórnie połączyć komputer i kamerę w prawidłowej kolejności. W przypadku jednoczesnego podłączenia urządzeń zewnętrznych zarówno do wbudowanego kabla USB, jak i do gniazda USB w kamerze, należy zrezygnować z jednego połączenia, ale nie z komputerem. 38 PL Informacje diagnostyczne/ Wskaźniki ostrzegawcze Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 W przypadku pojawienia się wskaźników na ekranie LCD konieczne jest przeprowadzenie poniższych kontroli. Jeżeli problem powtarza się mimo kilkakrotnych prób jego rozwiązania, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. W takim przypadku należy podać pełny numer kodu błędu rozpoczynającego się literą C lub E. Pojawieniu się na ekranie pewnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia. C:04: Używany akumulator nie jest akumulatorem typu „InfoLITHIUM” (serii V). Należy używać akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V) (str. 14). Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN kamery (str. 14). C:06: Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu. C:13: / C:32: Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie kamerę do źródła zasilania i spróbować ją uruchomić.

E:: Wykonać czynności począwszy od punktu na stronie 37. Akumulator jest prawie zużyty. Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas filmowania należy trzymać kamerę oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery mimo wszystko nie zniknie. Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu. Nośnik zapisu jest zapełniony. Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie. Nie włożono karty pamięci (str. 17). Migający wskaźnik sygnalizuje brak wystarczającej ilości miejsca do rejestrowania obrazów. Usunąć zbędne obrazy (str. 22) lub sformatować kartę pamięci po uprzednim zapisaniu obrazów na innych nośnikach (str. 35). Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] nośnik zapisu (modele z pamięcią wewnętrzną). Karta pamięci jest uszkodzona. Sformatować kartę pamięci z poziomu kamery (str. 35). Pozostałe informacje/Indeks Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 17). Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia. 39 PL