Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

OPREZ Baterija Ako se

OPREZ Baterija Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske opekotine. Pridržavajte se era opreza. Napomena o mrežnom kablu (kablu napajanja) Mrežni kabl je dizajniran za upotrebu samo sa ovim modelom kamkordera i ne sme se koristiti sa Nemojte rastavljati bateriju. Nemojte je razbijati niti izlagati silama, nju. Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratki spoj njenih kontakata. Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu. Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru. litijum-jonskim baterijama koje su procurele. Bateriju punite isklju kompanije punjenje baterija. Držite bateriju izvan domašaja male dece. Bateriju držite suvom. Zamen Sony. Odmah odložite istrošenu bateriju, u skladu sa uputstvom u nastavku. Zamenite bateriju iskljivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može do do poža ra ili povreda. Mrežni adapter Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uskom prostor nameštaja. Kod upotrebe mrežnog adaptera, koristite u adapt upotrebe kamkordera pojave problemi. napajanje se ne prekida sve dok je adapter 6

ZA KORISNIKE U EVROPI Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 proizvoda na temelju zakonodavstva Evropske enom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, ka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu. Ovaj proizvod j - Pažnja Elektromagnetnvencijama može uticati na sliku i zvuk ovog u Napomena ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili kabl (USB, i sl.). 7