Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Prečítajte si ako

Prečítajte si ako prvé SK Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako referenčný zdroj informácií pre budúce použitie. VÝSTRAHA Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom: 1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. 2) Neukladajte objekty plnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie. Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod. POZOR Batéria Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia. Batériu nerozoberajte. Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu. Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi. Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku. Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa. Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami. Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou zariadenia na nabíjanie batérií. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. Batérie uchovávajte suché. Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný spoločnosťou Sony. Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov. Batériu vymieňajte len za určený typ. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu. Sieťový adaptér Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je umiestnený v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a nábytkom. Pri použití sieťového adaptéra použite najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak sa počas používania zariadenia vyskytne akákoľvek porucha činnosti, okamžite odpojte sieťový adaptér od sieťovej napájacej zásuvky. Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra. Poznámka k napájaciemu káblu Napájací kábel je navrhnutý špeciálne na použitie iba s týmto kamkordérom a nemal by sa používať so žiadnym iným elektrickým zariadením. PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri používaní spojovacích káblov kratších ako 3 metre. Upozornenie Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku. Poznámka Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel USB atď.). Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu) Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na batérii alebo obale SK znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. SK

 • Page 1: 4-447-521-31(1) Digital HD Video Ca
 • Page 5 and 6: Poznámky k používaniu Nevykoná
 • Page 7 and 8: Návod na použitie tejto príručk
 • Page 9 and 10: Obsah Prečítajte si ako prvé.. .
 • Page 11 and 12: Súčasti a ovládacie prvky Čísl
 • Page 13 and 14: Začíname Nabíjanie batérie Ak c
 • Page 15 and 16: Nastavenie Ak chcete získať infor
 • Page 17 and 18: pripájané zariadenie podporuje sy
 • Page 19 and 20: Približovanie Ak chcete zväčši
 • Page 21 and 22: Niektoré z vyššie uvedených tla
 • Page 23 and 24: Používanie vstavaného projektora
 • Page 25 and 26: Ukladanie videozáznamov a fotograf
 • Page 27 and 28: Odpojenie kamkordéra od počítač
 • Page 29 and 30: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 31 and 32: Zoznamy ponúk Shooting Mode Movie.
 • Page 33 and 34: USB Connect.................... Tú
 • Page 35 and 36: Kamkordér ešte stále nahráva pr
 • Page 37 and 38: Informácie o manipulácii s kamkor
 • Page 39 and 40: Obrazovka LCD Na obrazovku LCD p
 • Page 41 and 42: Efektívna kapacita (fotografia, 16
 • Page 43 and 44: Maximálny čas nahrávania videoz
 • Page 45 and 46: Low Lux (31) Spot Meter/Fcs (31)/Sp
 • Page 47 and 48: 47 SK Iné/Register
 • Page 49 and 50: Denna produkt har testats och befun
 • Page 51 and 52: I den här handboken, kallas videok
 • Page 53 and 54:

  Noteringar För följande punkter

 • Page 55 and 56:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 57 and 58:

  Fästa greppremmen Zoomspak (18)

 • Page 59 and 60:

  Ladda upp batteriet med hjälp av e

 • Page 61 and 62:

  Sätta i ett minneskort Öppna lock

 • Page 63 and 64:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 65 and 66:

  Uppspelning För information om din

 • Page 67 and 68:

  Spela upp bilder på en TV Anslutni

 • Page 69 and 70:

  Använda projektorn med en dator el

 • Page 71 and 72:

  Förbereda en dator (Windows) Kontr

 • Page 73 and 74:

  Spara bilder med en extern mediaenh

 • Page 75 and 76:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 77 and 78:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 79 and 80:

  Övrigt/Sakregister Felsökning Fö

 • Page 81 and 82:

  Om hantering av videokameran Inget

 • Page 83 and 84:

  När du ansluter videokameran till

 • Page 85 and 86:

  Effektiva (stillbild, 16:9): Cirka

 • Page 87 and 88:

  Om varumärken ”Handycam” och

 • Page 89 and 90:

  Sakregister A L U Ansiktsprioritet.

 • Page 91 and 92:

  OBS! De elektromagnetiske felter ve

 • Page 93 and 94:

  I denne vejledning kaldes videokame

 • Page 95 and 96:

  Bemærkninger Beskrivelserne forkl

 • Page 97 and 98:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 99 and 100:

  Sådan fastgøres remmen Zoomknap

 • Page 101 and 102:

  Opladning af batteriet ved hjælp a

 • Page 103 and 104:

  Indsættelse af et hukommelseskort

 • Page 105 and 106:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 107 and 108:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 109 and 110:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 111 and 112:

  Sådan bruges projektoren med din c

 • Page 113 and 114:

  Klargøring af en computer (Windows

 • Page 115 and 116:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 117 and 118:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 119 and 120:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 121 and 122:

  Andre/Indeks Fejlfinding Du kan fin

 • Page 123 and 124:

  Om håndtering af videokameraet De

 • Page 125 and 126:

  Når du slutter videokameraet til e

 • Page 127 and 128:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 129 and 130:

  HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E Opta

 • Page 131 and 132:

  Midten Indikator Betydning Slidesho

 • Page 133 and 134:

  45 DK Andre/Indeks

 • Page 135 and 136:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 137 and 138:

  Tässä käyttöoppaassa videokamer

 • Page 139 and 140:

  Huomautuksia Seuraavien kohteiden

 • Page 141 and 142:

  Videokameran mukauttaminen Valikoid

 • Page 143 and 144:

  Käsihihnan kiinnittäminen Zoomau

 • Page 145 and 146:

  Akun lataaminen tietokoneella Kytke

 • Page 147 and 148:

  Muistikortin asettaminen Avaa kansi

 • Page 149 and 150:

  Tallennus/toisto Tallennus Lisätie

 • Page 151 and 152:

  Toisto Lisätietoja videokameran ma

 • Page 153 and 154:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 155 and 156:

  Projektorin käyttäminen tietokone

 • Page 157 and 158:

  Tietokoneen valmistelu (Windows) Ti

 • Page 159 and 160:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella tal

 • Page 161 and 162:

  Videokameran mukauttaminen Valikoid

 • Page 163 and 164:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 165 and 166:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 167 and 168:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 169 and 170:

  Kun kytket videokameran toiseen lai

 • Page 171 and 172:

  Tehokkaat (valokuva, 4:3): Noin 1 7

 • Page 173 and 174:

  Tavaramerkeistä ”Handycam” ja

 • Page 175 and 176:

  Hakemisto A Akku...................

 • Page 177 and 178:

  Acest produs a fost testat si s-a s

 • Page 179 and 180:

  Despre acest manual, ilustraţii ş

 • Page 181 and 182:

  Note Pentru următoarele elemente,

 • Page 183 and 184:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 185 and 186:

  Fixarea curelei de susţinere Curs

 • Page 187 and 188:

  Încărcarea acumulatorului cu ajut

 • Page 189 and 190:

  Introducerea unei cartele de memori

 • Page 191 and 192:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 193 and 194:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 195 and 196:

  Redarea imaginilor pe un televizor

 • Page 197 and 198:

  Pentru a utiliza proiectorul pentru

 • Page 199 and 200:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 201 and 202:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 203 and 204:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 205 and 206:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 207 and 208:

  Conectare USB................ Selec

 • Page 209 and 210:

  „PlayMemories Home” nu poate fi

 • Page 211 and 212:

  Despre manevrarea camerei video Pen

 • Page 213 and 214:

  Ecranul LCD Nu aplicaţi o presi

 • Page 215 and 216:

  Efectiv (foto, 4:3): Aprox. 1 710 0

 • Page 217 and 218:

  Durata de înregistrare şi redare

 • Page 219:

  Index A Acumulator.................