Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Nabíjanie batérie

Nabíjanie batérie pomocou počítača Pripojte kamkordér k spustenému počítaču pomocou Built-in USB Cable. Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo. Keď sa batéria úplne nabije, indikátor POWER/ CHG (nabíjanie) zhasne. Ak je Built-in USB Cable príliš krátky na pripojenie, použite predlžovací USB kábel. Do sieťovej zásuvky Built-in USB Cable Nabitie batérie pomocou nabíjačky AC-UD10 USB/sieťového adaptéra striedavého prúdu (predáva sa samostatne) Batériu môžete nabíjať pripojením kábla Built-in USB Cable do sieťovej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu alebo nabíjačky USB AC-UD10 (predávajú sa samostatne). Na nabitie kamkordéra nemôžete použiť prenosné nabíjacie zariadenie Sony CP- AH2R, CP-AL ani AC-UP100 (predávajú sa samostatne). Poznámky Pri predvolenom nastavení sa napájanie automaticky vypína, ak kamkordér nepoužívate asi 2 minúty, aby sa šetrila energia batérie ([Power Save], str. 33). Čas nabíjania Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie (je súčasťou dodávky). NP-FV30 (dodáva sa s modelom HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu: 115 min. Pri používaní počítača pripojeného pomocou Built-in USB Cable*: 150 min. NP-FV50 (dodáva sa s modelom HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu: 155 min. Pri používaní počítača pripojeného pomocou Built-in USB Cable*: 280 min. Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri izbovej teplote 25 °C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C. * Doba trvania nabíjania sa meria pri nabíjaní bez použitia predlžovacieho USB kábla. 14 SK

Nastavenie Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 1 Príprava kamkordéra Otvorte obrazovku LCD kamkordéra a zapnite napájanie. 2 Ak chcete vypnúť napájanie, zatvorte obrazovku LCD. Dotýkaním sa obrazovky LCD vyberte požadovaný jazyk, geografickú oblasť a čas. Dotknite sa tlačidla na obrazovke LCD. Začíname Vypnutie pípania Vyberte položky [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Poznámky Dátum a čas nahrávania sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium. Počas nahrávania sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich však môžete skontrolovať pomocou funkcie [Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, vyberte položky [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Zmena nahrávacieho média (modely s internou pamäťou) V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú do internej pamäte. Nahrávacie médium môžete prepnúť na pamäťovú kartu. Vyberte položky [Setup] [ Media Settings] [Media Select] požadované médium. 15 SK

 • Page 1 and 2: 4-447-521-31(1) Digital HD Video Ca
 • Page 3 and 4: Tento výrobok sa vyskúšal a zist
 • Page 5 and 6: Poznámky k používaniu Nevykoná
 • Page 7 and 8: Návod na použitie tejto príručk
 • Page 9 and 10: Obsah Prečítajte si ako prvé.. .
 • Page 11 and 12: Súčasti a ovládacie prvky Čísl
 • Page 13: Začíname Nabíjanie batérie Ak c
 • Page 17 and 18: pripájané zariadenie podporuje sy
 • Page 19 and 20: Približovanie Ak chcete zväčši
 • Page 21 and 22: Niektoré z vyššie uvedených tla
 • Page 23 and 24: Používanie vstavaného projektora
 • Page 25 and 26: Ukladanie videozáznamov a fotograf
 • Page 27 and 28: Odpojenie kamkordéra od počítač
 • Page 29 and 30: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 31 and 32: Zoznamy ponúk Shooting Mode Movie.
 • Page 33 and 34: USB Connect.................... Tú
 • Page 35 and 36: Kamkordér ešte stále nahráva pr
 • Page 37 and 38: Informácie o manipulácii s kamkor
 • Page 39 and 40: Obrazovka LCD Na obrazovku LCD p
 • Page 41 and 42: Efektívna kapacita (fotografia, 16
 • Page 43 and 44: Maximálny čas nahrávania videoz
 • Page 45 and 46: Low Lux (31) Spot Meter/Fcs (31)/Sp
 • Page 47 and 48: 47 SK Iné/Register
 • Page 49 and 50: Denna produkt har testats och befun
 • Page 51 and 52: I den här handboken, kallas videok
 • Page 53 and 54: Noteringar För följande punkter
 • Page 55 and 56: Anpassa videokameran Använda menye
 • Page 57 and 58: Fästa greppremmen Zoomspak (18)
 • Page 59 and 60: Ladda upp batteriet med hjälp av e
 • Page 61 and 62: Sätta i ett minneskort Öppna lock
 • Page 63 and 64: Inspelning/uppspelning Inspelning F
 • Page 65 and 66:

  Uppspelning För information om din

 • Page 67 and 68:

  Spela upp bilder på en TV Anslutni

 • Page 69 and 70:

  Använda projektorn med en dator el

 • Page 71 and 72:

  Förbereda en dator (Windows) Kontr

 • Page 73 and 74:

  Spara bilder med en extern mediaenh

 • Page 75 and 76:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 77 and 78:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 79 and 80:

  Övrigt/Sakregister Felsökning Fö

 • Page 81 and 82:

  Om hantering av videokameran Inget

 • Page 83 and 84:

  När du ansluter videokameran till

 • Page 85 and 86:

  Effektiva (stillbild, 16:9): Cirka

 • Page 87 and 88:

  Om varumärken ”Handycam” och

 • Page 89 and 90:

  Sakregister A L U Ansiktsprioritet.

 • Page 91 and 92:

  OBS! De elektromagnetiske felter ve

 • Page 93 and 94:

  I denne vejledning kaldes videokame

 • Page 95 and 96:

  Bemærkninger Beskrivelserne forkl

 • Page 97 and 98:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 99 and 100:

  Sådan fastgøres remmen Zoomknap

 • Page 101 and 102:

  Opladning af batteriet ved hjælp a

 • Page 103 and 104:

  Indsættelse af et hukommelseskort

 • Page 105 and 106:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 107 and 108:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 109 and 110:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 111 and 112:

  Sådan bruges projektoren med din c

 • Page 113 and 114:

  Klargøring af en computer (Windows

 • Page 115 and 116:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 117 and 118:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 119 and 120:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 121 and 122:

  Andre/Indeks Fejlfinding Du kan fin

 • Page 123 and 124:

  Om håndtering af videokameraet De

 • Page 125 and 126:

  Når du slutter videokameraet til e

 • Page 127 and 128:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 129 and 130:

  HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E Opta

 • Page 131 and 132:

  Midten Indikator Betydning Slidesho

 • Page 133 and 134:

  45 DK Andre/Indeks

 • Page 135 and 136:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 137 and 138:

  Tässä käyttöoppaassa videokamer

 • Page 139 and 140:

  Huomautuksia Seuraavien kohteiden

 • Page 141 and 142:

  Videokameran mukauttaminen Valikoid

 • Page 143 and 144:

  Käsihihnan kiinnittäminen Zoomau

 • Page 145 and 146:

  Akun lataaminen tietokoneella Kytke

 • Page 147 and 148:

  Muistikortin asettaminen Avaa kansi

 • Page 149 and 150:

  Tallennus/toisto Tallennus Lisätie

 • Page 151 and 152:

  Toisto Lisätietoja videokameran ma

 • Page 153 and 154:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 155 and 156:

  Projektorin käyttäminen tietokone

 • Page 157 and 158:

  Tietokoneen valmistelu (Windows) Ti

 • Page 159 and 160:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella tal

 • Page 161 and 162:

  Videokameran mukauttaminen Valikoid

 • Page 163 and 164:

  Image Quality/Size REC Mode........

 • Page 165 and 166:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 167 and 168:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 169 and 170:

  Kun kytket videokameran toiseen lai

 • Page 171 and 172:

  Tehokkaat (valokuva, 4:3): Noin 1 7

 • Page 173 and 174:

  Tavaramerkeistä ”Handycam” ja

 • Page 175 and 176:

  Hakemisto A Akku...................

 • Page 177 and 178:

  Acest produs a fost testat si s-a s

 • Page 179 and 180:

  Despre acest manual, ilustraţii ş

 • Page 181 and 182:

  Note Pentru următoarele elemente,

 • Page 183 and 184:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 185 and 186:

  Fixarea curelei de susţinere Curs

 • Page 187 and 188:

  Încărcarea acumulatorului cu ajut

 • Page 189 and 190:

  Introducerea unei cartele de memori

 • Page 191 and 192:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 193 and 194:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 195 and 196:

  Redarea imaginilor pe un televizor

 • Page 197 and 198:

  Pentru a utiliza proiectorul pentru

 • Page 199 and 200:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 201 and 202:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 203 and 204:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 205 and 206:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 207 and 208:

  Conectare USB................ Selec

 • Page 209 and 210:

  „PlayMemories Home” nu poate fi

 • Page 211 and 212:

  Despre manevrarea camerei video Pen

 • Page 213 and 214:

  Ecranul LCD Nu aplicaţi o presi

 • Page 215 and 216:

  Efectiv (foto, 4:3): Aprox. 1 710 0

 • Page 217 and 218:

  Durata de înregistrare şi redare

 • Page 219:

  Index A Acumulator.................