Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Nahrávanie/Prehrávanie

Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávanie Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 1 Otvorte obrazovku LCD a vyberte položku [MODE] požadovaný režim snímania. Videozáznam: Fotografia: 2 Videozáznam: Stlačte tlačidlo START/STOP. Počas nahrávania videozáznamov môžete stlačením tlačidla PHOTO (Dual Capture) snímať fotografie. Fotografia: Stlačte tlačidlo PHOTO. Zobrazenie položiek na obrazovke LCD Ak kamkordér po zapnutí alebo prepnutí z režimu nahrávania videozáznamov do režimu snímania fotografií (alebo naopak) niekoľko sekúnd nepoužívate, položky zobrazené na obrazovke LCD sa prestanú zobrazovať. Ak chcete zobraziť informácie o ikonách funkcií užitočných pre nahrávanie, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel. STBY STBY 2h 25m 00:00:00 14h 48m 60i W >9999 16:9 L 8.9M T AUTO Poznámky Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Indikátor prístupu (str. 16) svieti alebo bliká Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká 18 SK MODE

Približovanie Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť záberov, posúvajte páčku transfokátora. W (širokouhlý záber): širší uhol pohľadu T (teleobjektív): bližší pohľad Pomocou páčky transfokátora môžete snímky zväčšiť až na 55-násobok (Extended Zoom) ich pôvodnej veľkosti. Jemným posúvaním páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie. Automatický výber vhodného nastavenia podľa situácie pri nahrávaní (Intelligent Auto) Vyberte položky [On] na obrazovke nahrávania videozáznamov alebo fotografií a potom nasmerujte kamkordér na objekt a nasnímajte ho. Nahrávanie kvalitných záberov vybratého subjektu (priorita tváre) Dotknite sa tváre a subjektu, ktorý chcete nahrávať. Okolo subjektu sa zobrazí dvojité orámovanie a k subjektu sa priradí priorita. Ak chcete zrušiť túto funkciu, dotknite sa položky / . 19 SKNahrávanie/Prehrávanie