Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Slovaque

Likvidácia starých

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu) Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Likvidácia použitých batérií (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu) Na batérii alebo na obale sa môže nachádzať jeden zo symbolov znázornených vedľa, čo znamená, že s batériou dodanou s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. alebo Na niektorých batériách môže tento symbol dopĺňať chemická značka. Ak batéria obsahuje viac než 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova, symbol dopĺňa chemická značka ortuti (Hg) alebo olova (Pb). Správnou likvidáciou batérií pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ku ktorým by mohlo dôjsť nesprávnou manipuláciou s vyhodenou batériou. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. Vstavanú batériu vo výrobkoch, ktoré z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžadujú neustále pripojenie k tejto batérii, by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po skončení životnosti odovzdajte výrobok na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, čím zaručíte správne zaobchádzanie s batériou. Pokiaľ ide o iné batérie, pozrite si časť, ako bezpečne vybrať batériu z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu použitých batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku alebo batérie vám poskytne miestny úrad, spoločnosť zaisťujúca likvidáciu domového odpadu alebo zamestnanci predajne, kde ste výrobok zakúpili. Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorizovaným zástupcom pre problematiku elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti výrobku je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obráťte na adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch. 34

Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN (len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete LAN) Bezdrôtová sieť LAN – regulačné informácie Tento výrobok s podporou bezdrôtovej siete LAN je rádiové zariadenie plánované na tento účel, ktoré používa jeden zo štandardov 802.11a/b/g/n asociácie IEEE. V závislosti od modelu možno bezdrôtovú sieť LAN vstavanú v počítačoch VAIO používať len v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. SK Podmienky používania Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom vzdialenosť viac ako 15 mm. Ak používate štandard IEEE 802.11b/g/n pre bezdrôtové siete LAN, na používanie v interiéri aj exteriéri môžete vybrať kanály 1 až 13 (2,4 GHz – 2,4835 GHz). Vo Francúzsku, Taliansku a Nórsku však platia tieto obmedzenia: ❑ Francúzsko: Keď výrobok používate v interiéri, všetky kanály môžete používať bez obmedzení. V exteriéri sú povolené len kanály 1 až 6. To znamená, že pri spojení Peer-to-Peer možno funkciu WLAN používať v exteriéri len v prípade, ak partner nadviaže komunikáciu na autorizovanom kanáli (tzn. medzi 1 a 6). V režime infraštruktúry skontrolujte, či je prístupový bod nakonfigurovaný na kanál z rozsahu 1 až 6 skôr, ako vytvoríte spojenie. ❑ Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi: – zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vopred vyžaduje získanie všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené neobmedzené použitie; – vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje prostredníctvom siete RLAN verejnosti. ❑ Nórsko: Používanie zariadení vysielajúcich rádiové vlny nie je povolené v okruhu 20 km od centra strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard. 35