Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n160 N Provoz počítače Co udělat, pokud se počítač nespouští? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Pokud je k počítači připojen přídavný akumulátor, ujistěte se, že jsou primární i přídavný akumulátory správně nainstalovány a nabity. Odpojte veškerá připojená zařízení USB (pokud jsou dostupná) a poté počítač restartujte. Vyjměte všechny doplňkové pamět’ové moduly, které jste nainstalovali od zakoupení, a poté počítač restartujte. Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut. Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem. Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Zkontrolujte, zda používáte dodaný sít’ový adaptér Sony. V zájmu zachování bezpečnosti používejte pouze originální akumulátor a sít’ový adaptér Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.

Řešení potíží > Provoz počítače n161 N Co udělat, pokud se zelený indikátor napájení rozsvítil, ale obrazovka zůstala prázdná? ❑ ❑ Několikerým stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace. Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout ❑ a použijte příkaz Restartovat. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klikněte na Restartovat. Pokud tento postup nefunguje, počítač vypněte tak, že stisknete vypínač a přidržíte jej déle než čtyři sekundy. Odpojte sít’ový adaptér a počítač asi na pět minut opust’te. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.