Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Bezdrátová sít’ WAN n180 N Bezdrátová sít’ WAN Co udělat, pokud se počítač nemůže připojit k bezdrátové síti WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Ověřte si, zda jsou na kartě SIM povolena data 3G a karta je aktivována u telekomunikačního operátora. Při vložení karty SIM postupujte podle pokynů v části Vložení karty SIM (str. 74). Je nutné, aby byla oblast pokryta signálem mobilní sítě. O informace týkající se pokrytí požádejte svého poskytovatele sít’ového připojení. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Ujistěte se, že je tlačítko vedle Wireless WAN v okně VAIO Smart Network přepnuto na On. Ujistěte se, že je ve správci připojení správně nakonfigurován název přístupového bodu (APN). Pokud tomu tak není, požádejte o správný název používaného APN svého telekomunikačního operátora. Další informace o konfiguraci APN najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwarovému správci připojení. Zkontrolujte, zda softwarový správce připojení úspěšně detekoval modem bezdrátové sítě WAN. Detekce modemu bezdrátové sítě WAN může trvat jistou dobu. ✍ Chcete-li získat další informace o funkci bezdrátové sítě WAN, navštivte webový server podpory VAIO. Zkontrolujte, zda je kryt karty SIM uzavřen.

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n181 N Technologie BLUETOOTH Co udělat, pokud jiná zařízení BLUETOOTH nemohou nalézt můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda mají obě zařízení zapnutou funkci BLUETOOTH. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Funkci BLUETOOTH nelze používat v době, kdy se počítač nachází v režimu snížené spotřeby. Počítač přepněte do normálního režimu a poté zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení BLUETOOTH, s nímž chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda má zařízení, s nímž chcete komunikovat, zapnutou funkci BLUETOOTH. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, s nímž chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením BLUETOOTH, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením BLUETOOTH komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení BLUETOOTH a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na záložku Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.