Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Батерия n174 N Може ли компютърът да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията? Компютърът може да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията, но някои програми и периферни устройства забраняват на системата да превключва към този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 34) за информация как можете да активирате ръчно режима на хибернация. Защо не мога напълно да заредя батерията? Активирана е функция за грижи към батерията с цел удължаване на експлоатационния й цикъл в VAIO Control Center. Проверете настройките във VAIO Control Center. Какво трябва да направя, ако докато компютърът влиза в режим на хибернация, изскочи съобщение за несъвместимост или неправилна инсталация? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на неправилно поставена батерия. За да разрешите този проблем, изключете компютъра и натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди с помощта на тънък продълговат предмет (например кламер). Ако това не реши проблема, отстранете батерията и я поставете отново. Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, изключете компютъра и отстранете батерията с висок капацитет. Ако това не реши проблема, натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди. Ако проблемът не се разреши, отстранете и двете батерии и ги поставете отново. За информация как да инсталирате и отстранявате батерията вижте Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 22). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите найблизкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n175 N Вградена камера Защо екранът за преглед не показва изображения или показва изображения с ниско качество? ❑ ❑ ❑ Вградената камера не може да бъде споделена между няколко приложения. Затворете текущото приложение, преди да отворите друго. За модели с Media Gallery не можете да използвате друго приложение за камера, което използва вградената камера, докато използвате сензорната функция на Media Gallery. В екрана за преглед може да се наблюдава шум, например хоризонтални ивици, когато наблюдавате бързодвижещ се обект. Това е нормално и не представлява неизправност. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. Защо заснетите изображения са с лошо качество? ❑ ❑ ❑ Изображенията, заснети под флуоресцентна светлина, може да показват отражения на светлината. Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум. Ако защитното покритие на лещите е замърсено, няма да можете да направите ясна снимка. Почистете покритието. Вижте Вградена камера (стр. 147). Какво трябва да направя, ако заснетите изображения са с пропуснати кадри и прекъсване на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния файл в софтуерното приложение за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Функцията за управление на захранването на компютъра може да е активна. Проверете производителността на централния процесор.