Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 20 N Свързване на източник на електрозахранване Можете да използвате адаптер за променлив ток или акумулаторна батерия за захранване за компютъра. Преди да използвате компютъра за първи път, трябва да свържете адаптера за променлив ток към компютъра. ! Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Използване на адаптер за променлив ток Когато компютърът е свързан непосредствено към електрически контакт и батерията е поставена, той се захранва от електрическия контакт. ✍ Използвайте само оставения с компютъра адаптер за променлив ток. Използване на адаптер за променлив ток 1 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3). 2 Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2). 3 Свържете кабела на адаптера за променлив ток (3) към DC IN порта (4) на компютъра. ! Формата на щекера DC In е различна според адаптера за променлив ток.

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 21 N ✍ За да изключите компютъра напълно от променливотоковото захранване, изключете щепсела на адаптера от електрическия контакт. Уверете се, че имате лесен достъп до контакт на мрежата. Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, поставете го в режим на хибернация. Вижте Използване на режим на хибернация (стр. 34).