Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n100 N Pripojenie replikátora portov Pripojenie k voliteľnému replikátoru portov vám umožňuje k počítaču pripojit’ ďalšie periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo externý displej. Umiestnenie konektorov na replikátore portov A Kontrolné svetlo DC IN Svieti, keď je replikátor portov napájaný. B Port DC IN (strana 101) C Porty USB *1 (strana 118) D Porty LAN *2 (strana 67) E Výstupný port HDMI (strana 112) F Port MONITOR (strana 109) G Bezpečnostný otvor *1 Vyhovuje norme USB 2.0. *2 Replikátor portu má ochrannú nálepku , ktorá zakrýva jednotlivé porty LAN. Pripojte kábel 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T do portu LAN. Použitie nesprávneho kábla (ako napríklad telefónneho kábla) môže spôsobit’ pret’aženie elektrickým prúdom, čo môže viest’ k poruche, prehrievaniu alebo požiaru vznikajúcemu v porte LAN. ! Kým je replikátor portov pripojený k počítaču, nemôžete používat’ nasledujúce porty. - Výstupný port HDMI vášho počítača - Port MONITOR vášho počítača - Port LAN vášho počítača Súčasné používanie portu MONITOR a výstupného portu HDMI na replikátore portov nie je možné.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n101 N Pripojenie počítača k replikátoru portov ! Pred pripojením počítača k replikátoru portov vždy nainštalujte batériu (batérie). Ako pripojit’ váš počítač k replikátoru portov ! Ak je súčast’ou replikátora portov aj napájací adaptér, vždy ho používajte na pripojenie replikátora portov na napájací zdroj. Ak nie, použite napájací adaptér dodaný s vaším počítačom. Pred pripojením počítača k replikátoru portov vždy vypnite počítač, aby ste predišli strate neuložených údajov. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, nehýbte ním. Môže to spôsobit’ odpojenie replikátora portov a poškodenie oboch jednotiek. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, port monitora, výstupný port HDMI a port LAN na počítači nie je prístupný. Na pripojenie použite port MONITOR, výstupný port HDMI alebo port LAN na replikátore portov. 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte všetky periférne zariadenia a napájací adaptér. 2 Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do napájacieho adaptéru (2) a druhý koniec do napájacej zásuvky. 3 Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru (2) zapojte do konektora DC IN (3) na replikátore portov.