Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o starostlivosti a údržbe n146 N Informácie o starostlivosti a údržbe Počítač ❑ ❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená slabým roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne drôtenky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, keďže tieto môžu poškodit’ povrchovú úpravu vášho počítača. Pred čistením počítača nezabudnite odpojit’ napájací adaptér od siete a vybrat’ batériu. Obrazovka LCD Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Silné drhnutie obrazovky by ju mohlo poškodit’. Vstavaná kamera Ochranný kryt objektívu vstavanej kamery čistite s ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, keďže je citlivý na tlak. Disky ❑ ❑ ❑ Správna starostlivost’ o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšt’adlá (napríklad benzín, riedidlo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobit’ poškodenie disku. Na bežné čistenie disk chyt’te za jeho okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju. Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkost’ utrite suchou mäkkou tkaninou.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n147 N Zaobchádzanie s vaším počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od napájacej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ nadmernej prašnosti ❑ vlhkosti alebo dažďu ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené ❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C ❑ vysokej vlhkosti Do blízkosti vášho počítača neklaďte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača. Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Ak sa to stane, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od rádia alebo TV. Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble.