Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n148 N ❑ ❑ ❑ Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, počítač odpojte od napájania a obrát’te sa na autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača. Na obrazovku LCD ani na jej hrany pri jej otváraní netlačte, ani nedvíhajte počítač uchopením za obrazovku LCD. Obrazovka LCD môže byt’ citlivá na tlak a prídavné namáhanie, tlak môže spôsobit’ jej poškodenie alebo poruchy činnosti. Pri otváraní počítača držte základňu jednou rukou a pozorne nadvihnite obrazovku LCD druhou rukou. Pre prenášaní počítača s otvoreným vekom dávajte pozor, aby ste ho držali oboma rukami. ❑ Pri prenášaní počítača používajte špeciálne navrhnuté puzdro.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s obrazovkou LCD n149 N Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodit’. Pri používaní počítača v blízkosti okna sa uistite, že je chránený pred priamym slnečným svetlom. Povrch obrazovky LCD nepoškriabte a ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by ju to poškodit’. Používanie počítača pri nízkej teplote môže viest’ k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je prejavom poruchy. Keď sa počítač vráti na normálnu teplotu, obrazovka začne normálne fungovat’. Reziduálny obraz môže vzniknút’ na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhšiu dobu. Po chvíli sa reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použit’ šetrič obrazovky. Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD môžete však vidiet’ trvalo zobrazené malinké čierne a/alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu funkcie. Nemeňte nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC, dokonca aj keď pre túto voľbu je k dispozícii možnost’ zmeny. Váš počítač by sa mohol stat’ nestabilný. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek poruchy funkcie dôsledkom zmien týchto nastavení. Nevyvíjajte tlak na veko obrazovky LCD, keď je zatvorené, keďže to môže spôsobit’ poškriabanie obrazovky LCD alebo ju znečistit’.