Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s „Memory Stick“ n154 N Zaobchádzanie s „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkajte sa konektoru média „Memory Stick“ prstom ani kovovými predmetmi. Na označenie používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“. Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnút’ ani ho nevystavujte vplyvom okolia. Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani nemodifikujte. Udržujte „Memory Stick“ suchý. Média „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené: ❑ statickej elektrine ❑ elektrickému rušeniu ❑ extrémne vysokým teplotám ako napr. v aute zaparkovanom na slnku ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ vysokej vlhkosti ❑ korozívnym látkam Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“. V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát. Pri používaní média „Memory Stick Duo“, pri písaní na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodit’ vnútorné komponenty.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením n155 N Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením Zabudované úložné zariadenie (pevný disk alebo pevný úložný disk) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dáta v krátkom čase. Napriek tomu sa nesprávnym používaním môže poškodit’. Ak sa zabudované úložné zariadenie poškodí, dáta sa nedajú obnovit’. Aby ste predišli strate údajov, mali by ste s vaším počítačom zaobchádzat’ opatrne. Ako predchádzat’ poškodeniu vstavaného úložného zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto. Počítač čítania dát z úložného zariadenia alebo zápisu dát naň počítač nevypínajte ani nereštartujte. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Nevyberajte úložné zariadenie z počítača.