Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n162 N Čo mám robit’, ak môj počítač prestane reagovat’? ❑ ❑ ❑ ❑ Ak počítač prestane reagovat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart a tlačidlo Vypnút’, aby sa počítač vypol. Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnút’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Vypnút’. Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ❑ ❑ ❑ ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát. Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania. Pokúste sa softvér opätovne nainštalovat’. Vo veci technickej podpory sa obrát’te na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n163 N Prečo môj počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku? Váš počítač sa môže stat’ nestabilným, ale sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ako uviest’ počítač spät’ do štandardného prevádzkového režimu 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. 3 Ak sa počítač znovu nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’. 4 Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát. Čo mám robit’, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nenaštartuje? ❑ ❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie batérie (strana 22). Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).