Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n168 N Ako si skontrolujem veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Veľkost’ obnovovacej oblasti môžete skontrolovat’ nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na Štart, pravým tlačidlom kliknite na Počítač a zvoľte Spravovat’. 2 Kliknite na Správa diskov pod Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkost’ obnovovacej oblasti a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n169 N Ako môžem znížit’ veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Ak váš počítač obsahuje jednotku s nepohyblivým médiom, je možné, že budete chciet’ zmenšit’ veľkost’ obnovovacej oblasti na minimum odstránením takýchto údajov. 1 Ak svoj počítač obnovujete pomocou Médium pre obnovenie systému (optické disky) v prípade modelov bez vstavanej optickej jednotky, pripojte externú optickú jednotku (nie je súčast’ou) k počítaču a napájaciemu zdroju. 2 Vložte disk do optickej jednotky alebo pripojte pamät’ové zariadenie USB (nie je súčast’ou) k portu USB, kým je počítač v normálnom režime. ! Použite Médium pre obnovenie systému, ktorý ste vytvorili pri dodaní počítača. Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). 3 Vypnite počítač a znovu ho zapnite. ✍ Ak používate externú optickú jednotku alebo pamät’ové zariadenie USB, opakovane stláčajte kláves F11, kým nezmizne logo VAIO. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) a stlačte kláves Enter. 5 Kliknite na položky Nástroje (Tools) a Spustit’ pokročilého sprievodcu obnovou (Start advanced recovery wizard). ✍ Keď sa objaví správa Potrebujete zachránit’ svoje údaje? (Do you need to rescue data?), vytvorte záložnú kópiu svojich údajov podľa potreby. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa neobjaví okno Vyberte typ obnovy (Select recovery type).