Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n176 N Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) Čo mám robit’, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona VAIO Smart Network? ❑ Zobrazte ikonu VAIO Smart Network skrytú na paneli úloh. ❑ Ak ikona VAIO Smart Network nie je na pracovnej ploche, zobrazte ju nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Siet’ové pripojenia a VAIO Smart Network. 3 Kliknite na Rozšírené nastavenie. Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunút’ ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti. Skontrolujte, či je napájanie prístupového bodu zapnuté. Ak chcete počítač pripojit’ k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN v pásme 5 GHz, skontrolujte, či v nastaveniach Nastavenie bezdrôtovej siete LAN (Wireless LAN Settings) v okne s nastaveniami VAIO Smart Network je nastavené používanie pásma 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz. Bezdrôtová komunikácia v sieti LAN využívajúca iba pásmo 5 GHz (norma IEEE 802.11a) je k dispozícii iba na vybraných modeloch a implicitne je vypnutá. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Zobrazit’ stav siete a siet’ové úlohy pod Siet’ a Internet. 3 Kliknite na Pripojit’ k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n177 N ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania. 2 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu. 3 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 4 Zvoľte záložku Rozšírené nastavenie. 5 Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie. 6 Pre Z batérie aj Zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnost’ Maximálny výkon. Ak ste vypli funkciu bezdrôtovej siete LAN na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete sa pripojit’ na prístupové body bezdrôtových sietí. Ak chcete zapnút’ túto funkciu, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 176). Ak ste vypli funkciu bezdrôtovej siete LAN alebo port LAN na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete sa pripojit’ na Internet pomocou bezdrôtovej siete alebo siete LAN. Ak chcete zapnút’ túto funkciu alebo port, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).