Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n178 N Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Ak používate prístupový bod k bezdrôtový LAN, zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 176). Ako sa môžem vyhnút’ prerušeniam prenosu dát? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzat’ k prerušeniam prenosu dát. Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu. Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené. Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 176).

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n179 N Čo sú kanály? ❑ ❑ Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Prístupový bod k bezdrôtový LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony. Ak používate prístupový bod k bezdrôtový LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu. Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč? Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo kľúč opätovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.