Views
2 weeks ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n186 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na Systém. 4 Kliknite na Správca zariadení na ľavej ploche. Zobrazí sa okno Správca zariadení so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača. Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví „X“ alebo výkričník, môže byt’ potrebné zariadenie aktivovat’ alebo opätovne nainštalovat’ ovládače. 5 Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači. 6 Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku. Softvér ovládača sa dá skontrolovat’ zvolením záložky Ovládač a kliknutím na Podrobnosti ovládača. 7 Kliknite na OK na zatvorenie okna. Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepky sa môžu odlepit’ a jednotku poškodit’ alebo spôsobit’ poruchu jej funkcie. Ak sa zobrazí výstraha týkajúcu sa kódu regiónu, disk môže byt’ nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou. Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača. Skontrolujte, či je váš počítač napájaný z napájacieho adaptéra a disk vyskúšajte znovu.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n187 N Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ médiá Blu-ray Disc alebo počas prehrávaní médií Blu-ray Disc sa počítač stane nestabilný? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu médií Blu-ray Disc. Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami musíte aktualizovat’ kľúč AACS. Ak dostanete výzvu na aktualizáciu kľúča AACS, postupujte podľa pokynov. ❑ ! Počítač musí byt’ pripojený k Internetu, aby sa mohol kľúč AACS aktualizovat’. Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dat’ prehrávat’ alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte pomocou nástroja VAIO Update najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie diskov Blu-ray. Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 35). Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium CD? ❑ ❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšt’anie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky. Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobit’ chybu pri zápise alebo iné škody. Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium DVD? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD. Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.