Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Tlač n194 N Tlač Čo mám robit’, ak nemôžem vytlačit’ dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či kábel tlačiarne je správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači. Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným na vašom počítači. Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byt’ potrebné nainštalovat’ softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou. Ak vaša tlačiareň prestane fungovat’ po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku), počítač reštartujte. Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií na vašom počítači môže sprevádzkovat’ tlačenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a zvoľte Vlastnosti. 3 Kliknite na záložku Porty. 4 Kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Povolit’ obojsmernú podporu. 5 Kliknite na OK. Toto vypne funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne ako napr. prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací panel. Ak je vaša tlačiareň pripojená k voliteľnému replikátoru portov, skontrolujte, či je replikátor portov pripojený na siet’ový napájací zdroj. Ak ste vypli port USB na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete používat’ tlačiareň pripojenú na niektorý z portov USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).

Odstraňovanie porúch > Mikrofón n195 N Mikrofón Čo mám robit’, ak môj mikrofón nefunguje? ❑ ❑ Počítač nie je vybavený konektorom pre mikrofón. Nemôžete použit’ externý mikrofón. Vaše vstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Na nakonfigurovanie vstupného zvukového zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 3 Kliknite na Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk. 5 Na záložke Nahrávanie zvoľte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’. Ako môžem zabránit’ spätnej väzbe cez mikrofón? K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia ako napr. reproduktoru. Ako zabránit’ tomuto problému: ❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia. ❑ Hlasitost’ reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.