Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 26 N ✍ Ak počítač nerozpozná batériu, vypnite počítač a stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypnutia batérie na tri sekundy pomocou tenkého rovného predmetu (napríklad spinkou na papier). Ak sa tým problém nevyrieši, vyberte batériu a znova ju nainštalujte. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, vypnite počítač a vyberte rozširujúcu batériu. Ak sa tým problém nevyrieši, stlačte a podržte vypínač batérie na tri sekundy. Ak problém pretrváva, vyberte obidve batérie a znova ich nainštalujte. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony.

Začíname > Používanie batérie n 27 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjat’ batériu 1 Batériu nainštalujte. 2 Počítač pripojte k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéru. Počas nabíjania batérie bude svietit’ kontrolné svetlo nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej úrovne nabitia, ktorú ste zvolili, indikátor nabíjania zhasne. Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným kontrolným svetlom napájania Bliká spolu s oranžovým kontrolným svetlom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.