Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 42 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, presúvat’ a posúvat’ sa po objektoch na obrazovke. Činnost’ Popis Ukázanie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátka ponuka programu (ak je k dispozícii). Potiahnutie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Posúvanie Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Posúvajte prst pozdĺž spodného okraja, čím sa budete posúvat’ vodorovne. Po začatí vertikálneho alebo horizontálneho posúvania môžete prstom pohybovat’ po dotykovom paneli v krúžku bez toho, že by ste museli dvíhat’ prst z dotykového panela (funkcia posúvania je k dispozícii iba u aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu posúvania po paneli). Listovanie Posuňte dva prsty po čiare rýchlym pohybom na dotykovom paneli. Vo webovom prehliadači alebo prezerači obrázkov môžete listovat’ dozadu pohybom doľava alebo dopredu pohybom doprava. Štipnutie V niektorých softvérových aplikáciách môžete štipnutím dvomi prstami na dotykovom paneli zväčšovat’ obraz. Ak chcete obraz zväčšit’, odďaľujte od seba prsty, ak chcete zmenšit’, približujte ich k sebe. ✍ Dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’ stlačením klávesov Fn+F1. Nastavenia dotykového panela môžete zmenit’ aj v aplikácii VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete môct’ používat’ iba klávesnicu.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 43 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Tlačidlo ASSIST Tlačidlo WEB Tlačidlo VAIO Tlačidlo na vysunutie podávača Funkcie Keď je váš počítač zapnutý, spustí aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) môžete použit’ na obnovenie počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 37). Keď je počítač v normálnom režime, v predvolenom nastavení tlačidlo WEB spustí internetový prehliadač. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla WEB aktivuje funkciu rýchleho prístupu na internet a spustí internetový prehliadač používaný s touto funkciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet (strana 44). ! Tlačidlo WEB je neúčinný, kým je váš počítač v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku. Vykoná predvolenú úlohu, ktorá bola priradená tlačidlu. Pôvodné priradenie úloh môžete zmenit’ pomocou VAIO Control Center. Vysunie podávač optickej jednotky.