Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet n 44 N Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet Funkcia rýchleho prístupu na internet vám umožní okamžitý prístup k internetu aj bez spustenia operačného systému Windows. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet Na aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet musí byt’ počítač vypnutý. Aktivovanie funkcie rýchleho prístupu na internet 1 Stlačte tlačidlo WEB na počítači. 2 Postupujte podľa pokynov sprievodcu na počiatočné nastavenie. Po dokončení počiatočného nastavenia najbližšie stlačenie tlačidla WEB spustí internetový prehliadač používaný s funkciou rýchleho prístupu na internet.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na internet n 45 N Opustenie funkcie rýchleho prístupu na internet ! Pred spustením operačného systému Windows musíte ukončit’ funkciu rýchleho prístupu na internet. Funkciu rýchleho prístupu na internet môžete ukončit’ niektorým z nasledujúcich spôsobov: ❑ Kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky. ❑ Stlačte tlačidlo WEB. ❑ Stlačte spínač napájania na vašom počítači. Podrobné informácie o používaní a obmedzeniach funkcie rýchleho prístupu na internet získate kliknutím na ikonu nachádzajúcu sa v pravom dolnom rohu obrazovky. Poznámky k používaniu funkcie rýchleho prístupu na internet Keď je aktívna funkcia rýchleho prístupu na internet, nemôžete používat’: ❑ kláves Scr Lk v kombinácii s klávesom Fn ako skratku. ❑ žiadny port okrem portov DC IN, LAN, USB a konektora slúchadiel. ❑ zásuvku „Memory Stick Duo“ a zásuvku na pamät’ové karty SD. ❑ funkciu bezdrôtovej siete WAN (k dispozícii len pre vybrané modely).