Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 48 N 3 Disk položte do prostriedku podávača jednotky štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Na mechaniku disku nevyvíjajte silný tlak. Pri vkladaní/vyberaní disku na/z podávača dávajte pozor, aby ste pridržali spodnú čast’ mechaniky podávača. 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Pred vybratím disku sa uistite, že je počítač opät’ prepnutý do štandardného režimu. Ak vyradíte optickú jednotku na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ optické disky. Ak chcete sprístupnit’ túto jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 49 N Podporované disky Váš počítač prehráva a zapisuje na nosiče CD, DVD a Blu-ray Disc v závislosti od kúpeného modelu. Podrobné údaje o druhu optických diskov a druhoch médií nájdete v referenčnej tabuľke dolu. CD-ROM CD-R/RW DVD- ROM DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Double Layer) DVD-R DL (Dual Layer) PZ: prehrávateľné a zapisovateľné P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné –: neprehrávateľné a nezapisovateľné DVD-RAM *1 *2 BD-ROM BD-R/RE *3 DVD SuperMulti Drive P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ – – Blu-ray Disc Drive a DVD SuperMulti P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 Blu-ray Disc ROM Drive a DVD SuperMulti P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P P *1 *2 *3 *4 *5 Jednotka DVD SuperMulti Drive vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrat’. Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný. Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revízia 5.0 nie sú podporované. Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE Disc vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete. Podporuje zápis dát na disky BD-R Part1 verzie 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB). Zápis dát na disky Ultra Speed CD-RW nie je podporovaný.