Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 58 N Ako vybrat’ „Memory Stick“ ! Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Veľké objemy dát môžu vyžadovat’ dlhší čas na nahranie do pamäte, takže pred vytiahnutím média „Memory Stick“ skontrolujte, či nesvieti kontrolné svetlo. 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte do počítača a uvoľnite. „Memory Stick“ sa vysunie. 4 Vytiahnite „Memory Stick“ zo zásuvky. ! Dávajte pozor, aby ste „Memory Stick“ vždy vyt’ahovali s citom, v opačnom prípade môže nečakane vyskočit’.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 59 N Formátovanie „Memory Stick“ Formátovanie „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je už vopred naformátované a je pripravené na použitie. Ak chcete médium opätovne naformátovat’ na vašom počítači, postupujte podľa týchto pokynov. ! Pri formátovaní média určite použite zariadenie, ktoré je skonštruované na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“. Naformátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky jeho uložené údaje. Pred naformátovaním média skontrolujte, či neobsahuje vaše cenné dáta. V priebehu formátovania médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte zo zásuvky. Mohlo by to spôsobit’ poruchu funkcie. 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. 3 Kliknite na Štart a Počítač. 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „Memory Stick“ a zvoľte Formátovat’. 5 Kliknite na Obnovit’ predvolené hodnoty zariadenia. ! Veľkost’ alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmenit’. Nevoľte NTFS z rozbaľovacieho menu Systém súborov, keďže toto by mohlo spôsobit’ poruchu funkcie. ✍ Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v Možnosti formátovania zvolíte Rýchle formátovanie.