Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 64 N Ako vytiahnut’ pamät’ovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD. 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Pamät’ovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamät’ová karta SD sa vysunie. 4 Pamät’ovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 65 N Poznámky o používaní pamät’ových kariet Všeobecné poznámky o používaní pamät’ovej karty ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uistite sa, že používate pamät’ové karty vyhovujúce štandardom podporovaným vaším počítačom. Pri zasúvaní pamät’ovej karty do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte pamät’ovú kartu do zásuvky násilím, ak hladko nevojde. Pri zasúvaní a vyt’ahovaní pamät’ovej karty zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie. Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, pamät’ovú kartu nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Do zásuvky na pamät’ové karty sa nepokúšajte vkladat’ pamät’ové karty alebo adaptéry na pamät’ové karty iného typu. Nekompatibilná pamät’ová karta alebo redukcia môže spôsobit’ problémy pri jej vyt’ahovaní zo zásuvky a spôsobit’ poškodenie vášho počítača. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamät’ovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium. Poznámky o používaní pamät’ovej karty SD ❑ ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s najrozšírenejšími pamät’ovými kartami, ktoré boli k dispozícii v septembri 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky pamät’ové karty. Na tomto počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamät’ové karty SD (s kapacitou do 2 GB) a pamät’ové karty SDHC (s kapacitou do 32 GB) a pamät’ové karty SDXC (s kapacitou do 64 GB).