Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie siete (LAN) n 68 N ! Do portu LAN nepripájajte telefónny kábel. Ak sa port LAN pripojí k nižšie uvedeným telefónnym linkám, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobit’ poškodenie, prehriatie alebo požiar. - Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón) - Verejná telefónna siet’ - Pobočková ústredňa (PBX)

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 69 N Používanie bezdrôtovej siete LAN Bezdrôtová siet’ LAN (WLAN) umožní pripojit’ váš počítač k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia. Siet’ WLAN používa nasledujúci štandard IEEE 802.11a/b/g/n, ktorý špecifikuje typ použitej technológie. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Ak vyradíte funkciu bezdrôtovej siete LAN na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ pristupovat’ k bezdrôtovým sietiam. Ak chcete zapnút’ túto funkciu, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Norma WLAN Frekvenčné pásmo Poznámky IEEE 802.11a 5 GHz K dispozícii len pre modely kompatibilné s normou IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlostnú komunikáciu oproti norme IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz Na modeloch kompatibilných s normou IEEE 802.11b/g/n sa môže používat’ iba pásmo 2,4 GHz.