Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 76 N 4 Posuňte držiak karty SIM v smere šípky (2) a nadvihnite držiak. 5 Vložte kartu SIM do držiaka karty SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nahor. 6 Zatvorte držiak karty SIM a posuňte ho v smere šípky (3). ! Nedotýkajte sa obvodu na karte SIM. Počítač držte pevne, keď vkladáte alebo vyberáte kartu. Nepoškoďte kartu SIM ohnutím alebo nadmerným tlakom na kartu. 7 Zatvorte kryt karty SIM.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 77 N Začiatok komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN ! Skontrolujte, že je kryt karty SIM správne zatvorený, v opačnom prípade funkcia bezdrôtovej sieti WAN nemusí fungovat’. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Uistite sa, že v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na hodnotu On. 4 Kliknite na tlačidlo so šípkou dole vedľa spínača Wireless WAN a tlačidlom Pripojit’ (Connect) spustite svoj program na správu pripojenia alebo predinštalovaný softvér od operátora telekomunikačných sietí podľa svojho modelu alebo krajiny. 5 Na výzvu zadajte svoj kód PIN. 6 Kliknite na Pripojit’. 7 Na požiadanie zadajte informácie APN o svojom operátorovi telekomunikácií. Podrobné informácie o používaní funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v súbore pomocníka softvéru VAIO Smart Network alebo v dokumentácii svojho operátora telekomunikácií.