Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 78 N Používanie funkcie BLUETOOTH Počítač môže nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami BLUETOOTH ® , napríklad s druhým počítačom alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenom priestore. Bezpečnost’ BLUETOOTH Bezdrôtová technológia BLUETOOTH má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie BLUETOOTH získalo prístup k vášmu počítaču. Keď dve zariadenia BLUETOOTH komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’. ✍ Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napríklad myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 79 N Komunikácia s ďalším zariadením BLUETOOTH Váš počítač môžete spojit’ so zariadením BLUETOOTH, napríklad iným počítačom, mobilným telefónom, PDA, myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.