Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 94 N Konfigurácia TPM Na používanie zabudovaného TPM potrebujete: 1 Aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS. 2 Nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package. 3 Inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM. Ako aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Security, pomocou klávesu M alebo m zvoľte Change TPM State a potom stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Enable a potom stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. 5 Po reštarte vášho systému v potvrdzovacom okne zvoľte Execute a potom stlačte kláves Enter. ✍ TPM sa dá aj vypnút’ a jeho konfigurácia vymazat’ na obrazovke s nastaveniami BIOS. ! Pred aktivovaním TPM si nezabudnite nastavit’ heslo pri zapnutí na ochranu proti neoprávnenej modifikácii konfigurácie TPM. Ak je aktivované TPM, dlhšie trvá, kým sa zobrazí logo VAIO, z dôvodu bezpečnostných kontrol pri spustení počítača. Po vymazaní konfigurácie TPM nebudete môct’ pristupovat’ k žiadnym dátam chráneným TPM. Pred vymazaním konfigurácie TPM si v každom prípade spravte kópie dát chránených TPM.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 95 N Ako nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package Prečítajte súbor Readme.txt v zložke C:\Infineon\Readme. Potom dvakrát kliknite na setup.exe v zložke C:\Infineon na inštaláciu balíka. Na inštaláciu balíka musíte mat’ práva administrátora na počítači. ! Pri inštalácii Infineon TPM Professional Package musíte nastavit’ niekoľko hesiel. Bez týchto hesiel nebudete schopní obnovit’ žiadne dáta chránené TPM alebo súbory so zálohami. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte a držte ich v bezpečí a utajené pred ostatnými ľuďmi. Ako inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM Podrobné informácie nájdete v elektronickej dokumentácii. Na otvorenie dokumentácie kliknite na Štart, Všetky programy, Infineon Security Platform Solution a Help. ! Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.