Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 96 N Používanie funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker s TPM Šifrovanie jednotiek BitLocker je funkciou na šifrovanie údajov, ktorá je k dispozícii na modeloch so systémom Windows 7 Ultimate. Zapnutím funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker spolu s TPM sa zašifrujú všetky údaje na vstavanej úložnej jednotke. Podrobné informácie o použití a konfigurovaní funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Poznámky k používaniu funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nezabudnite inicializovat’ TPM pomocou balíka Infineon TPM Professional Package pred zapnutím funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker. Ak ju zapnete bez inicializovania TPM, nevygeneruje sa heslo vlastníka TPM, preto nebudete môct’ nakonfigurovat’ balík Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package nevytvára záložnú kópiu súboru (heslo na obnovenie) pre funkciu Šifrovanie jednotiek BitLocker. Je predkonfigurovaný ďalší systémový oddiel pre BitLocker. Tento systémový oddiel používa 100 MB celkového priestoru na vašom vstavanom disku. Musíte povolit’ TPM na obrazovke nastavenia systému BIOS, aby ste mohli zapnút’ funkciu Šifrovanie jednotiek BitLocker. Nezašifrujte údaje na pamät’ovom zariadení (ako napríklad pamät’ové zariadenie USB flash), na ktorom je uložený obnovovací kľúč, pomocou funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 97 N Odomknutie zašifrovaného údaja pomocou obnovovacieho kľúča uloženého na pamät’ovom zariadení USB flash Ak chcete odomknút’ zašifrované údaje pomocou obnovovacieho kľúča uloženého na pamät’ovom zariadení USB flash, váš systém potrebuje prístup k pamät’ovému zariadeniu USB flash počas zavádzania systému počítača. Pri konfigurovaní poradia zavádzacích jednotiek na obrazovke nastavenia systému BIOS: ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu (strana 133). 1 Pripojte pamät’ové zariadenie USB. 2 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Security, pomocou klávesu M alebo m zvoľte Change TPM State a potom stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Enable a potom stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Boot a potom vyberte Enabled pre External Device Boot. 6 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Boot Priority a potom stlačte kláves Enter. 7 Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadení pri zavádzaní systému tak, aby bol v zozname Internal Hard Disk vyššie ako External Device. ! Položku Internal Optical Drive musíte premiestnit’ na začiatok zoznamu, aby ste mohli obnovit’ počítač pomocou svojho Médium pre obnovenie systému. 8 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. 9 Po reštarte vášho systému v potvrdzovacom okne zvoľte Execute a potom stlačte kláves Enter.